Citi

Ņemot vērā, ka šobrīd ir noslēgtas vai tuvākajā laikā tiks noslēgtas vairākas studiju virzienu novērtēšanas procedūras, vēršam uzmanību, ka augstskolām/koledžām ir jāiesniedz iesniegums par studiju virziena akreditāciju atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”.

Ievērojot līdzšinēju praksi, Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (AIKA) vērš uzmanību, lai laicīga iesniegumu iesniegšana sniedz drošību studiju virzieniem atbilstošo studiju programmu studējošajiem, zinot, ka studiju virziena akreditācijas termiņā nebūs pārrāvumi, kuru ietvaros Augstskolām/ koledžām nav tiesību izsniegt valsts atzītus diplomus.

Sekmīgai studiju virzienu akreditācijas iesniegumu sagatavošanai, AIKA sniedz praktiskus padomus augstskolām/ koledžām:

 1. Studiju virziena akreditācijasprocedūru uzsāk E-platformā, līdzīgi, kā tas tika darīts, veidojot iesniegumu studiju virziena novērtēšanai, tikai jāizvēlas studiju virziena akreditācija.
 2. Ar elektronisko parakstu parakstīts iesniegumsvalsts valodā un tā tulkojums angļu valodā jāpievieno E-platformas sadaļā “PIELIKUMI”(Lūdzam pārbaudīt šajā iesniegumā norādītās informācijas atbilstību E-platformā norādītajai informācijai pie studiju programmu parametriem sadaļā “PROGRAMMU SARAKSTS”. Gadījumā, ja sniegtā informācija atšķirsies, AIKA šo informāciju lūgs precizēt).
 3. Iesniedzot dokumentus, augstskolām/ koledžām ir iespēja veikt labojumus E-platformā norādītajos studiju programmu parametros. Gadījumā, ja šādi labojumi tiek veikti, tam paredzētajā laukā jāpievieno pamatojošu skaidrojumu (gadījumā, ja skaidrojums netiks pievienots, AIKA šo informāciju lūgs iesniegt).
 4. Papildus E-platformā jāiesniedz plāns/ pārskats par rekomendāciju ieviešanu. Pārskats jāsniedz valsts valodā, savukārt ekspertu sniegtās rekomendācijas var būt angļu valodā. Šo pārskatu iespējams sniegt divos veidos:
 • E-platformā aizpildot šim nolūkam paredzēto sadaļu “REKOMENDĀCIJU PĀRSKATS”; vai
 • Pievienojot dokumentu E-platformas sadaļā “PIELIKUMI”.

Ieteicams pārskatu aizpildīt tam paredzētajā E-platformas sadaļā “REKOMENDĀCIJU PĀRSKATS”, tomēr, neatkarīgi no veida, kā augstskola/ koledža šo pārskatu izvēlas iesniegt, ir jāievēro AIKA noteikto pārskata formu, kas pieejama AIKA mājaslapā: https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2019/09/SV-rekomendaciju-ieviesanas-parskats.pdf.

Ja augstskola/ koledža jau ir izpildījusi kādu no rekomendācijām, būtu jāiesniedz dokuments, kas apliecina īstermiņa rekomendāciju izpildi vai ekspertu kopīgajā atzinumā norādīto vājo pušu novēršanu. Šo informāciju iespējams pievienot E-platformas sadaļā “CITI PIELIKUMI”.

Norādot informāciju par īstermiņa rekomendāciju ieviešanu, lūdzam ņemt vērā ekspertu norādīto rekomendāciju ieviešanas laiku. Ja eksperti nav norādījuši rekomendāciju ieviešanas termiņu, lūdzam izvērtēt rekomendāciju saturu. Gadījumā, ja īstermiņa rekomendācija paredz nepieciešamību veikt precizējumus, lai novērstu studiju programmas neatbilstību normatīvo aktu prasībām, šādas rekomendācijas būtu jāizpilda līdz iesnieguma sniegšanai studiju virziena akreditācijai. Savukārt, ja norādītās īstermiņa rekomendācijas nav saistītas ar neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un/ vai tieši neietekmē studiju programmas saturu, tām iespējams noteikt garāku ieviešanas termiņu, piemēram, “līdz akadēmiskā gada noslēgumam” vai “līdz studējošo uzņemšanai” utml. Lūdzam ņemt vērā, ka īstermiņa rekomendāciju ieviešanas termiņam nevajadzētu pārsniegt 2 gadus.

 1. Gadījumā, ja kāda no studiju virzienam atbilstošajām (un novērtētajām) studiju programmām tiek slēgta, E-platformas sadaļā “PIELIKUMI” jāpievieno augstskolas senāta vai koledžas padomes lēmums par programmas slēgšanu un E-platformas sadaļā “Citi pielikumi” jāpievieno skaidrojums par programmu slēgšanas nepieciešamību un apliecinot, ka programmā nav studējošo.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Augstskolu likuma 55.3 panta ceturtajā daļā noteiktajam, studiju virziena akreditācijas procesa ilgums ir 4 mēneši, kura ietvaros:

 • AIKA izskata augstskolas/ koledžas iesniegtos dokumentus un nepieciešamības gadījumā lūdz augstskolu/ koledžu sniegto informāciju precizēt;
 • Studiju kvalitātes komisija iepazīstas ar iesniegumu un ar to saistītajiem dokumentiem;
 • organizēta Studiju kvalitātes komisijas sēde, uz kuru tiek aicināti divi augstskolas/ koledžas pārstāvji;
 • pieņemts lēmums par studiju virziena akreditāciju vai atteikumu akreditēt studiju virzienu saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” 29. punktā noteikto.

Studiju virzienu akreditācijas process tiek organizēts atbilstoši AIC 2019. gada 23. septembrī apstiprinātajai Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodikai, kura pieejama AIKA mājaslapā: https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2020/12/Studiju-virzienu-nov%C4%93rt%C4%93%C5%A1anas-un-akredit%C4%81cijas-metodika-aktualiz%C4%93ts-08.12.2020..pdf