Studiju programmas tevi interesējošā virzienā

Studiju programmu piedāvājumu Tevis interesējošā studiju virzienā meklē Studiju virzienu reģistrā: http://svr.aic.lv/

Studiju programma ir kursu kopums, kurā ar dažādu metožu palīdzību tiek apgūtas zināšanas un iemaņas, kopumā nodrošinot augstākās izglītības kvalifikācijas iegūšanu.

Katru studiju programmu var īstenot pilna vai nepilna laika veidā (klātienes, neklātienes vai tālmācības formā). Pilna laika studijas ir ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā, parasti notiek klātienē darba dienās. Nepilna laika studijas (laikā “izstieptas”)- mazāk kā 40 stundas nedēļā, parasti vakaros vai nedēļas nogalēs, daļēji- tālmācības formā.

 

Studiju programmu atšķirības:

Akadēmiskās

bakalaura un maģistra studiju programmas (akadēmiskā bakalaura un maģistra grādu iegūšanai) vairāk orientētas uz teoriju un sagatavošanu zinātniskajai pētniecībai;

doktora studiju programmas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (tikai pēc maģistra grāda iegūšanas) orientētas uz zinātnisko pētniecību.

Profesionālās

Profesionālās studiju programmas ir vairāk praktiski orientētas, tiek apgūtas profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmās (profesionālā bakalaura un maģistra grādu iegūšanai) ir apvienotas iespējas iegūt grādu un 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

Profesionālās studijas var sadalīt divos līmeņos:

1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība (“koledžas” studiju programmas), iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju pēc 2-3 gadu studijām – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu

2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, iegūst 5.(visaugstākā) līmeņa profesionālo kvalifikāciju pēc kopumā vismaz 4 gadu studijām – noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.

Pie 2. līmeņa kopumā (atdalot no 1. līmeņa) parasti pieskaita visas studiju programmas, kuras dod iespēju iegūt 5.(visaugstākā) līmeņa profesionālo kvalifikāciju – profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas un profesionālās studiju programmas.

Piemērotākā augstskola, koledža, vai tās filiāle (kura piedāvā tev interesējošo studiju programmu)

Augstskolu vai koledžu, kas piedāvā tevis izvēlēto studiju programmu meklē Studiju virzienu reģistrā: http://svr.aic.lv

Visas augstskolas juridiski ir līdztiesīgas – tām ir iespējas izveidot jebkura tipa studiju programmu. Universitātes pievērš lielāku uzmanību akadēmiskajām programmām (bakalaura un maģistra) un ar zinātniskajiem pētījumiem cieši saistītajām doktora programmām.

Koledžās ir tikai 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas (kuras dod 4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Praktiski visās augstskolās ir 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas (kuras dod 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Noskaidro būtiskus jautājumus par savām izvēlētajām studijām

Painteresējies par augstskolas vai koledžas pasniedzēju sastāvu, bibliotēku, prakses vietām, apmaiņas studiju iespējām ārvalstīs, studiju organizāciju (dienā, vakaros, nedēļas nogalēs, tālmācības formā utt.). Arī mācību maksa var būt atšķirīga.

Studiju maksa

Par augstāko izglītību ir jāmaksā – vai nu Tev pašam, vai valstij Tavā vietā. Bieži tikai daļa studiju vietu tiek apmaksātas no valsts budžeta. Budžeta vietas sākotnēji konkursa rezultātā ieņem labākie pēc sekmēm vidējās izglītības centralizētajos eksāmenos. Jāņem vērā arī augstskolas papildu prasības. Noteikti savlaicīgi interesējies mācību iestādē, kādas ir papildus prasības (fiziskā sagatavotība, muzikālā dzirde u.c.). Ja par studijām ir jāmaksā, vari saņemt studiju kredītu. Ja grūtības sagādā iztikas līdzekļu atrašana studiju laikā, vari saņemt studējošo kredītu.

Par studiju un studējošo kredītiem sīkāka informācija – Studiju un Zinātnes administrācijā (http://www.sza.gov.lv/)

Studiju virzieni (jeb tevi interesējošās jomas)

Tavas izvēles pamatā ir jāliek interese par kādu jomu. Izvēlies tev interesējošu studiju virzienu!

Studiju virzieni augstākajā izglītībā ir šādi:

 1. Izglītība, pedagoģija un sports.
 2. Mākslas.
 3. Reliģija un teoloģija.
 4. Vēsture un filozofija.
 5. Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas.
 6. Tulkošana.
 7. Psiholoģija.
 8. Socioloģija, politoloģija un antropoloģija.
 9. Ekonomika.
 10. Informācijas un komunikācijas zinātnes.
 11. Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība.
 12. Tiesību zinātne.
 13. Dzīvās dabas zinātnes.
 14. Ģeogrāfijas un zemes zinātnes.
 15. Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoģija.
 16. Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika.
 17. Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.
 18. Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības.
 19. Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas.
 20. Ražošana un pārstrāde.
 21. Arhitektūra un būvniecība.
 22. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas higiēna.
 23. Veselības aprūpe.
 24. Sociālā labklājība.
 25. Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija.
 26. Transporta pakalpojumi.
 27. Vides aizsardzība.
 28. Iekšējā drošība un civilā aizsardzība.
 29. Militārā aizsardzība.