Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs

2015. gada 10. novembra Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēdē tika apstiprināts Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs:

 

Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec., profesore Tatjana Volkova
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Dr.habil.phys., profesors emeritus Ivars Lācis
Komisijas locekļi: Dr.med., profesore Ilze Akota
Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris
Mg.tehn., Mg.paed. Gunta Brūmane
Mg.oec. Mikus Dubickis
Mg.art., Atis Kampars

 

Ar studiju akreditācijas komisijas pienākumiem un tiesībām varat iepazīties šeit:

Studiju akreditācijas komisijas pienākumi un tiesības

Savukārt par studiju programmu licencēšanas komisijas pienākumiem un tiesībām varat lasīt šeit:

Studiju programmu licencēšanas komisijas pienākumi un tiesības