INFORMĒJAM, KA SADAĻĀ ‘EKSPERTIEM’ NORĀDĪTĀ INFORMĀCIJA ATTIECAS UZ AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IESNIEGUMIEM, KURI AKADĒMISKĀS INFORMĀCIJAS CENTRĀ IR SAŅEMTI LĪDZ 2018. GADA 31. DECEMBRIM.

Ekspertu atlase un iekļaušana datu bāzē

Ekspertu atlasei Aģentūra pamatā izmanto savu ekspertu datubāzi. Eksperti tiek apzināti atklātas pieteikšanās rezultātā, bet Aģentūra var izmantot arī ekspertus, kurus ieteikušas citu valstu kvalitātes novērtēšanas Aģentūras, darba devēju organizācijas, studentu organizācijas vai citi politikas veidotāji un sadarbības partneri.

Interesentiem, kuri vēlas iesaistīties augstskolu/koledžu un studiju virzienu novērtēšanas procedūrās, ir iespēja pieteikties, aizpildot elektronisku FORMU.

Kandidāti, kuri tiks atzīti par atbilstošiem, saskaņā ar Ekspertu atlases vadlīnijām, tiks uzaicināti piedalīties ekspertu apmācībās un var tikt iekļauti ekspertu grupu sastāvā.

Ekspertu apmācības

Ekspertiem tiek organizētas divu veidu apmācības – gan pirms novērtēšanas vizītes, gan arī akadēmiskā gada laikā, tās iepriekš izziņojot.

Ekspertu apmācības pirms novērtēšanas vizītes ir veltītas konkrētajai novērtēšanai un tās notiek dienā, kad visi ekspertu grupas locekļi ir ieradušies Latvijā. Apmācības organizē un vada Aģentūras darbinieki. Ekspertu grupa tiek informēta par konkrētās  novērtēšanas mērķiem un uzdevumiem, novērtēšanas procesu un metodiku, Latvijas augstākās izglītības sistēmu, augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu Latvijā, kā arī tiek pārrunāts ekspertu grupas darbs un kopīga atzinuma sagatavošanas aspekti.

Ekspertu apmācības, kas tiek organizētas atsevišķi akadēmiskā gada laikā, aptver plašāku jautājumu klāstu.

Ekspertu grupas darbības principi

Ekspertu grupai savā darbā ir jābalstās uz sekojošiem principiem:

  • objektivitāte un balstīšanās uz faktiem – ekspertam ir jābūt godīgam un objektīvam savos centienos sasniegt vērtēšanas mērķi. Izsakot savu viedokli, formulējot secinājumus vai pieņemot lēmumus, ekspertam ir jābalstās uz faktiem, novērojumiem un personīgo kompetenci;
  • neitralitāte – novērtēšanā ekspertam ir jādarbojas neatkarīgi. Eksperts nedrīkst pārstāvēt augstskolas/ koledžas, studiju virziena, studiju programmas vai citas puses intereses;
  • cieņa pret novērtēšanas procesa dalībniekiem – novērtēšanas laikā ekspertam jārīkojas ar labiem nodomiem kā profesionālim. Eksperts nedrīkst pārsniegt savos uzdevumos noteikto. Ekspertam ir jāattiecas pret novērtēšanā iesaistītajiem kā pret personām, kas ir spējīgas uzņemties atbildību par savu rīcību, tādēļ ekspertam jābalstās uz faktiem un novērojumiem;
  • konfidencialitāte – visa informācija, kas saistīta ar novērtēšanu (intervējamo viedokļi, pašnovērtējuma ziņojums un papildinformācija, ko sniegusi augstskola/ koledža), drīkst tikt izmantota tikai un vienīgi novērtēšanas procesam;
  • sadarbība – kā ekspertu grupas dalībniekam katram ekspertam ir jābūt atvērtam sadarbībai ar pārējo ekspertu grupu. Ekspertu sadarbību koordinē ekspertu grupas vadītājs. Ekspertu grupai jāveido savstarpēja saprašanās ar augstskolas/ koledžas pārstāvjiem un jācenšas palīdzēt augstskolai/ koledžai pilnveidot kvalitātes kultūru.

 Svarīgi! Visiem ekspertu grupas dalībniekiem ir jāparaksta apliecinājums par neatrašanos interešu konfliktā un jāapliecina, ka informācija, kas iegūta novērtēšanas procesā, netiks publiski izplatīta.