Eksperta apstiprināšana

 

Studiju virziena kvalitātes novērtējumu veic viens eksperts saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 (14.07.2015) 8.8. punktu. Ekspertu apstiprina Studiju akreditācijas komisija.

Pēc eksperta apstiprināšanas, Aģentūra triju darba dienu laikā par to informē augstskolu/koledžu. Augstskolai/koledžai ir tiesības triju darbdienu laikā noraidīt ekspertu, iesniedzot rakstisku pamatotu iesniegumu. Ja iesniegums tiek atzīts par pamatotu, Aģentūra izvirza citu ekspertu.

Eksperta vizītes sagatavošana un norise

 

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju virzienu, kurā tiek veiktas izmaiņas, lai ekspertam būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu izmaiņu novērtējumu.

Vizītes sagatavošana

  • Aģentūra kopā ar ekspertu sagatavo vizītes plāna uzmetumu un nosūta to augstskolai/koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm.
  • Aģentūra augstskolas/koledžas sagatavoto vizītes plānu nosūta ekspertam galīgajai saskaņošanai.
  • Eksperts iepazītas ar dokumentiem, kas reglamentē izmaiņu novērtēšanu studiju virzienā, kā arī piedalās Aģentūras organizētā sanāksmē, kurā pārrunā novērtēšanas procedūru un eksperta uzdevumus;
  • Eksperts iepazīstas ar augstskolas/koledžas iesniegtajiem dokumentiem.

Ekspertam augstskola/koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu darba un tikšanos norisei.

Vizītes norise

  • Vizītes laikā ekspertam ir jātiekas ar augstskolas/koledžas un/vai atbilstošās struktūrvienības administrāciju un mācībspēkiem;
  • Vizītes laikā augstskola/koledža nodrošina pieeju studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāli-tehniskai bāzei, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem dokumentiem pēc Aģentūras vai eksperta pieprasījuma;
  • Novērtēšanas vizītes darba valoda ir latviešu valoda, izņemot gadījumus, ja ar augstskolu/koledžu ir panākta cita vienošanās.

Eksperta atzinuma sagatavošana

 

Eksperts sagatavo atzinumu vienas nedēļas laikā no vizītes augstskolā/koledžā dienas.

Eksperts sagatavo atzinumu brīvā formā, tajā atspoguļojot vizītes gaitu, iegūtos faktus, augstskolas/koledžas pārstāvju paustos viedokļus un rekomendāciju attiecībā uz studiju virziena izmaiņu vēlamību.

Sagatavojot atzinumu, eksperts ņem vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai (I daļu “Standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai”).