Augstskolas, koledžas ekspertu grupas izveide un apstiprināšana

Ekspertu grupas sastāvs ir 7 locekļi. Ekspertu grupa darbā sastāv no vadītāja, sekretāra un ekspertiem, kur viens ir Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis un vismaz divi eksperti ir no ārvalstīm.

Aģentūras darbinieks (koordinators) nodrošina atbalstu ekspertu grupai, bet nav grupas loceklis.

Augstskolas/koledžas novērtēšanas ekspertu grupu apstiprina Augstākās Izglītības Padome (AIP).

 

Triju darbdienu laikā pēc tam, kad AIP ir apstiprinājusi ekspertu grupu, Aģentūra informē attiecīgo augstskolu vai koledžu par ekspertu grupas sastāvu. Triju darbdienu laikā augstskola /koledža var izteikt noraidījumu ekspertu grupas locekļiem, iesniedzot rakstisku motivētu iesniegumu padomē, kurā izskaidro noraidījuma motivētus iemeslus katram noraidītajam ekspertu grupas loceklim. AIP priekšsēdētājs divu nedēļu laikā izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu. Ja AIP priekšsēdētājs atzīst iesniegumu par pamatotu, centrs izvirza citus ekspertu kandidātus noraidīto aizvietošanai, izveidojot jaunu ekspertu grupu. Ja augstskola/koledža neiesniedz izmaiņu pieprasījumu noteiktajā termiņā, tiek pieņemts, ka tā piekrīt ekspertu grupas sastāvam.

 

Līgumu ar ekspertiem, pēc ekspertu grupas apstiprināšanas, sagatavo Aģentūra. Saskaņā ar līgumu, grupas locekļi pēc kopīgā atzinuma iesniegšanas saņem atlīdzību nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādī noteiktajā apjomā.

 

Ekspertu grupai kopumā ir:

 • augstākās izglītības iestādes vadīšanas pieredze,
 • zināšanas, kas atbilst augstskolā vai koledžā īstenotajiem studiju virzieniem,
 • pieredze augstākās izglītības iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu novērtēšanā,
 • pieredze augstskolas zinātniskās darbības vērtēšanā, augstskolas vai koledžas un darba devēju organizāciju sadarbības vērtēšanas jomā, vai koledžas un darba devēju organizāciju sadarbības vērtēšanas jomā.

Svarīgi! Augstskolu vai koledžu novērtē ekspertu grupa, kuriem ir kvalitātes novērtēšanas pieredze augstskolu, koledžu, augstākās izglītības studiju virzienu akreditācijas vai studiju programmu licencēšanas procesā.

Ekspertu grupas vadītājam ir jābūt starptautiskai pieredzei augstākās izglītības iestāžu vērtēšanā.

Ekspertu grupas darbā bez balsstiesībām var piedalīties Latvijas Studentu apvienības deleģēti novērotāji, kā arī AIP ieteikti novērotāji.

Ekspertu grupas darbu organizē grupas vadītājs:

 • vada ekspertu grupas tikšanās,
 • sadala pienākumus ekspertu grupas dalībniekiem
 • ir atbildīgs par ekspertu grupas darbu kopumā
 • vizītes laikā vai nu pats vada tikšanās ar mērķa grupām vai arī nozīmē kādu citu ekspertu grupas locekli noteiktu tikšanos vadīšanai.

 

Jautājumu sarakstu, kurus jāuzdod katrā vizītes laikā, parasti sastāda ekspertu grupas vadītājs un sekretārs.

Ekspertu grupas sekretārs:

 • atbild par ekspertu grupas kopīgo atzinumu, kuru viņš/-a sagatavo, sadarbojoties ar pārējiem ekspertu grupas dalībniekiem;
 • apkopo visu ekspertu grupas dalībnieku viedokļi;
 • koordinē, lai visas tikšanās tiktu protokolētas;
 • koordinē ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanu;
 • iesniedz aģentūrā kopīgo atzinumu.

Ekspertu grupas vizītes sagatavošana un norise

 • Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par augstskolu/koledžu, lai ekspertu grupai būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu augstskolas/koledžas novērtējumu.
 • Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda.

Uzdevumi ekspertu grupai pirms novērtēšanas vizītes:

 • iepazīties ar dokumentiem, kas reglamentē augstskolu/koledžu akreditāciju, un piedalīties Aģentūras organizētajās apmācības;
 • iepazīties ar sagatavoto pašnovērtējuma ziņojumu un brīvā formā (vai formā, ko ierosinājis ekspertu grupas vadītājs) sagatavot savu viedokli par dažādiem aspektiem;
 • sadalīt pienākumus savā starpā un sagatavot un novērtēšanas koordinatoram iesniegt sarakstu ar tēmām/jautājumiem, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību novērtēšanas vizītes laikā, kā arī saraksts ar papildus informāciju, kuru nepieciešams iegūt no institūcijas.
 • piedalīties vizītes sagatavošanā;
 • piedalīties ekspertu grupas sanāksmēs un diskusijās;
 • veikt citus uzdevumus, kas saistīti ar novērtēšanas aktivitātēm saskaņā ar darbu dalījumu starp ekspertu grupas locekļiem.
 • piedalīties ekspertu grupas galīgā atzinuma sagatavošanā;
 • veikt visus uzdevumus iepriekš saskaņotajos termiņos.

 

Vizītes sagatavošana:

 • Aģentūra nodrošina ekspertiem pieeju pašnovērtējuma ziņojumam parasti ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms to vizītes augstskolā/koledžā. Gadījumos, kad no Aģentūras neatkarīgu iemeslu dēļ mainās ekspertu grupas sastāvs un nav iespējams nodrošināt informācijas pieejamību šajā termiņā, ekspertu grupas jaunajiem locekļiem ir jānodrošina pieejamība pašvērtējuma ziņojumam uzreiz pēc to iekļaušanas ekspertu grupā.
 • Pēc iepazīšanās ar pašnovērtējuma ziņojumu, ekspertu grupai ir jāsagatavo sākotnējais ziņojums un jādefinē jomas un jautājumi, kuriem vizītes laikā jāpievērš īpaša uzmanība.
 • Aģentūra kopā ar ekspertu grupas vadītāju sagatavo vizītes plāna uzmetumu un nosūta to augstskolai/koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm. Aģentūra sagatavoto vizītes plānu nosūta ekspertu grupai galīgajai saskaņošanai.
 • Pirms novērtēšanas vizītes sākuma Aģentūra organizē ekspertu grupai klātienes tikšanos, kuras lielākā daļa tiek veltīta individuālajam ekspertu grupas darbam – jautājumu un to secības noteikšana, balstoties uz iepriekš sagatavotajiem interviju plāniem (īpaši pirmajai dienai); lomu sadalījums starp ekspertu grupas dalībniekiem (atbildības par tēmām, tikšanos vadīšanu, piezīmju veikšanu u.c.).

Vizītes norise                                                                        

 • Vizītes laikā ekspertu grupai ir jāsatiekas ar augstskolas/koledžas un/vai atbilstošās struktūrvienības administrāciju, mācībspēkiem, studējošajiem, absolventiem (ja tādi ir) un darba devējiem. Vizītes laikā ekspertu grupai jānodrošina pieeja augstskolas/koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāli-tehniskajai bāzei, noslēguma darbiem, pārbaudījumu materiāliem un citiem dokumentiem pēc Aģentūras vai ekspertu grupas pieprasījuma.
 • Ekspertu grupai augstskola/koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu darba un tikšanos norisei.
 • Pēc katras intervijas beigām ekspertu grupa var savstarpēji pārrunāt dzirdēto.
 • Visas kafijas pauzes un pusdienas notiek atsevišķi no augstskolas/koledžas pārstāvjiem, ja ekspertu grupa nav piedāvājusi citādi, un var tik izmantotas ekspertu grupas darba sarunām.

Vizītes noslēgumā ekspertu grupai savā starpā jāpārrunā vizītes rezultāti un mutiski jāprezentē pirmie secinājumi augstskolas/koledžas pārstāvjiem.

Ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošana

Ekspertu grupa sagatavo kopīgo atzinumu, ņemot vērā MK noteikumu Nr. 407 (14.07.2015) 3. pielikumā minētos augstskolu un koledžu vērtēšanas kritērijus, augstskolu un koledžu novērtēšanas metodiku un šādus informācijas avotus:

 • informāciju, ko sniegusi augstskolas/ koledžas pārraudzības institūcija, kā arī novērotāju sniegto informāciju par augstskolas vai koledžas darbību, ja šāda informācija ir;
 • rezultātus, kas iegūti ekspertu grupas vizītē augstskolā vai koledžā, tajā skaitā, tiekoties ar augstskolas administratīvo un akadēmisko personālu, studējošajiem, augstskolas senāta vai koledžas padomes pārstāvjiem;
 • studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas ekspertu atzinumus un lēmumus.

 

Gatavojot kopīgo atzinumu, eksperti:

 • savstarpēji vienojas par vērtējamo kritēriju novērtējumu (skat MK noteikumu 3. pielikumu “Augstskolas un koledžas vērtēšanas kritēriji”), vienlaikus ņemot vērā Eiropas Standartus un vadlīnijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai (ESG) I daļas “Standarti un vadlīnijas iekšējai kvalitātes nodrošināšanai”;
 • vienojas par formulējumu, kurš ir pieņemams visiem ekspertiem. Ja par kādu no kritērijiem visiem ekspertiem pieņemamu viedokli tomēr neizdodas formulēt, atšķirīgo viedokli norāda attiecīgajā kopīgā atzinuma sadaļā.

 

Viena mēneša laikā pēc vizītes ekspertu grupai ir jānosūta kopīgā atzinuma projekts Aģentūrai. Aģentūra pārbauda ekspertu atzinumu un var lūgt ekspertus to precizēt.

Aģentūra nosūta augstskolas/koledžas komentārus par faktu kļūdām (ja tādas konstatētas) ekspertu grupai. Eksperti izskata augstskolas/koledžas komentārus un 5 darbdienu laikā pēc augstskolas/koledžas izziņas saņemšanas sagatavo un iesniedz Aģentūrai atzinuma galīgo versiju.