Studiju virzienu reģistrs

Studiju virziena akreditācija

Iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana

Augstskola/koledža ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms studiju virziena akreditācijas termiņa beigām iesniedz Aģentūrā augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu iesniegumu studiju virziena akreditācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.407, iesniegumam pievieno studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu atbilstoši Aģentūras izstrādātajām Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām, ievērojot Augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos, kā arī Studiju virzienu novērtēšanas metodikā noteiktās prasības attiecībā uz studiju virziena akreditāciju. Akreditācijas iesniegumam pievieno apliecinājumu, ka maksa par studiju virziena akreditāciju ir ieskaitīta Akadēmiskās informācijas centra bankas kontā.

Augstskola/ koledža akreditācijas iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu iesniedz Aģentūrā papīra formā, pievienojot identisku akreditācijas iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Papīra formā iesniegtā dokumenta lapām ir jābūt sanumurētām un dokumentam jābūt iesietam tā, lai lapas nevarētu atdalīt. Elektroniskā formā iesniegtu akreditācijas iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām. Dokumentu iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā (citu organizāciju sniegto dokumentu tulkojumiem var norādīt atzīmi ‘darba tulkojums’). Akreditācijas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu tulkojumu par konkrētu studiju virzienam atbilstošu studiju programmu var iesniegt citā valodā, ja tas atbilst šīs studiju programmas mērķiem un ir saskaņots ar Studiju akreditācijas komisiju. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

Augstskola/koledža iesniegumā norāda:

 • augstskolas vai koledžas nosaukumu;
 • studiju virziena nosaukumu;
 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu nosaukumus un kodus saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;
 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas ilgumu un apjomu;
 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas vietas (augstskolas, augstskolas filiāles vai koledžas, koledžas filiāles) adresi, valodu, studiju veidu un formu, tajā skaitā, tālmācību;
 • prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošo studiju programmu apguvi;
 • studiju virzienam atbilstošajās studiju programmās iegūstamos grādus, profesionālās kvalifikācijas vai grādus un profesionālās kvalifikācijas;
 • tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, akadēmisko/ zinātnisko grādu, e-pasta adresi, kontakttālruni, kuru augstskola/ koledža pilnvarojusi kārtot ar studiju virziena akreditāciju saistītos jautājumus.

Augstskolai/koledžai pašnovērtējuma procedūra ir jāveic saskaņā ar iekšēji izstrādātām procedūrām un augstskola/koledža ir atbildīga par pienācīgu pašnovērtējuma veikšanu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu termiņā. Pašnovērtējuma ziņojuma satura struktūrai ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām studiju virziena akreditācijai.

Aģentūra pieprasa un saņem no valsts reģistriem studiju virziena akreditācijai nepieciešamos datus par augstskolu/ koledžu, kas ir iekļauti šajos reģistros. Aģentūra pieprasa Izglītības kvalitātes valsts dienestam desmit darbdienu laikā sniegt informāciju par konstatētajiem augstskolas vai koledžas pārkāpumiem novērtējamā studiju virziena ietvaros un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanā, augstskolas vai koledžas veiktajiem pasākumiem šo pārkāpumu novēršanā un saņemtajām sūdzībām, kas saistītas ar attiecīgā studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī pieprasa sertifikācijas institūcijai (ja profesijai tāda ir) vai Aizsardzības ministrijai, ja studiju programma attiecas uz militārās aizsardzības jomu, desmit darbdienu laikā sniegt studiju virzienam atbilstošo studiju programmu novērtējumu.

Katru gadu pēc akreditācijas augstskola vai koledža gatavo pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, un to apstiprina augstskolas senāts vai koledžas padome līdz nākamā gada 15. janvārim. Pārskatu par veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai centrā pēc tā pieprasījuma, kā arī publicē augstskolas vai koledžas tīmekļvietnē.

Aģentūra pārbauda akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža centrā iesniedz 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

Svarīgi! Akreditācijas iesniegumu atdod iesniedzējam šādos gadījumos:

 • nav veikta samaksa par studiju virziena akreditāciju atbilstoši MK noteikumiem Nr.409;
 • nav iesniegta visa pieprasītā informācija atbilstoši MK noteikumu Nr.407 (14.07.2015) 39. un 42. punktam;
 • dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

Aģentūra uzsāk novērtēšanas procedūru tikai tad, kad ir veikta samaksa par akreditāciju, ir iesniegta visa Aģentūras pieprasītā informācija un iesniegtie dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.

 

Studiju virziena ekspertu grupas vizītes sagatavošana un norise

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju virzienu un tam atbilstošajām studiju programmām, lai veiktu visaptverošu un objektīvu novērtēšanu saskaņā ar MK noteikumu Nr.407 9. pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem un Ekspertu atzinuma studiju virziena akreditācijai izstrādes vadlīnijās pie katra vērtēšanas kritērija noteiktajiem aspektiem, kurus nepieciešams ņemt vērā, novērtējot kritērijus.

 

Vizītes sagatavošanas procesā:

 • Triju darbdienu laikā pēc ekspertu grupas apstiprināšanas Aģentūra informē augstskolu/ koledžu par ekspertu grupas sastāvu un par Aģentūras darbinieku, kurš koordinēs novērtēšanu. Augstskola/ koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem, iesniedzot Centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka noraidījuma iemeslus. Centrs divu nedēļu laikā izskata augstskolas/ koledžas iesniegumu un, ja atzīst iesniegumu par pamatotu, Aģentūra izveido jaunu ekspertu grupu un informē par to augstskolu/ koledžu.
 • Augstskola/koledža ekspertiem kompensē ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus ne vairāk kā 711,44 euro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 106,72 euro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz 711,44 euro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 106,72 euro par nakti, Aģentūra saskaņo šādas izmaksas ar augstskolu vai koledžu. Savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Akadēmiskās informācijas centrs.
 • Novērtēšanas koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un nosūtīta to augstskolai/koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm.
 • Augstskolai/koledžai jānodrošina atbilstošus apstākļus, telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei.
 • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt, ka ikvienam tās pārstāvim, kas vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja.

 

Vizītes norisē:

 • Augstskola/ koledža vizītes laikā nodrošina pieeju studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāltehniskajam nodrošinājumam, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem resursiem pēc Aģentūras vai ekspertu grupas pieprasījuma. Augstskola/ koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei.
 • Pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas) notiek atsevišķi no augstskolas/ koledžas pārstāvjiem, ja ekspertu grupas vadītājs nav piedāvājis citādi.

 

Svarīgi! Vienas novērtēšanas vizītes laikā katrs augstskolas/ koledžas pārstāvis drīkst piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu grupu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta un saskaņota ar novērtēšanas koordinatoru. Tikšanās ar mācībspēkiem un studējošajiem notiek bez augstskolas/ koledžas vadības pārstāvju klātbūtnes, turklāt tikšanās reizē ar studējošajiem, netiek veidots studējošo saraksts.

Svarīgi! Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda, ja ar Aģentūru nav saskaņots citādi. Ja nepieciešams, augstskola/ koledža var izmantot tulka pakalpojumus, saskaņojot to ar Aģentūru pirms vizītes. Tulks nedrīkst būt iesaistīts novērtējamā studiju virziena īstenošanā. Izdevumus par tulkošanu augstskola/ koledža sedz no saviem līdzekļiem.

 

Ko darīt, ja ekspertu kopīgajā atzinumā konstatējat faktu kļūdas?

Svarīgi! Augstskola/ koledža 10 darbdienu laikā no kopīgā atzinuma saņemšanas dienas var sniegt komentārus par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot Aģentūrā aizpildītu veidlapu ar augstskolas/ koledžas komentāriem par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām atbilstoši MK noteikumu Nr.407  4. pielikumam. Komentāri par faktu kļūdām, pievienojot pamatojumu, jāiesniedz Aģentūrā gan elektroniski, gan papīra formā latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā.

Svarīgi! Faktu kļūda ir ekspertu atzinumā norādītās informācijas neatbilstība augstskolas iesniegtajai informācijai, vai ekspertu vizītes laikā saņemtajai informācijai. Augstskolai/koledžai šī faktu kļūda ir dokumentāli jāpierāda.

Svarīgi! Aģentūra nosūta augstskolas/koledžas komentārus par faktu kļūdām kopīgajā atzinumā ekspertu grupai. Ekspertiem ir jāizskata augstskolas/koledžas komentāri un 5 darba dienu laikā pēc augstskolas/koledžas veidlapas saņemšanas jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrai atzinuma galīgā versija, kuru Aģentūra izsūta augstskolai/koledžai.

 

Kas pieņem lēmumu par studiju virziena akreditāciju?

Studiju akreditācijas komisija pieņem lēmumu par attiecīgā studiju virziena akreditāciju un tās termiņu vai atteikumu akreditēt studiju virzienu, pamatojoties uz:

 • augstskolas/ koledžas iesniegtajiem dokumentiem,
 • atbilstības novērtējumu,
 • ekspertu grupas kopīgo atzinumu,
 • aizpildītu veidlapu ar augstskolas/ koledžas komentāriem par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (ja tāda ir),
 • IKVD un sertifikācijas institūcijas sniegto informāciju (ja tāda ir),

Ja nepieciešams, Studiju akreditācijas komisija iepazīstas ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā/koledžā un citu Komisijas rīcībā esošu informāciju.

 

Lēmuma pieņemšanas procedūra ir aprakstīta Studiju akreditācijas komisijas reglamentā.

Svarīgi! Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc Studiju akreditācijas komisijas lēmuma pieņemšanas to izsniedz augstskolai/koledžai. Ja Studiju akreditācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu akreditēt studiju virzienu vai veikt izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz Izglītības un zinātnes ministrijai lēmuma kopiju un Aģentūras sagatavoto studiju virziena akreditācijas lapu (MK noteikumu Nr.407 11. pielikums). Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc Studiju akreditācijas komisijas lēmuma kopijas un studiju virziena akreditācijas lapas saņemšanas izsniedz Aģentūrai izglītības un zinātnes ministra parakstītu studiju virziena akreditācijas lapu. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto studiju virziena akreditācijas lapu Aģentūra izsniedz augstskolai/koledžai, kā arī reģistrē to.

Kādos gadījumos tiek atteikta studiju virziena akreditācija?

Studiju akreditācijas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt studiju virzienu augstskolā vai koledžā Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos:

 • ja ekspertu grupas ekspertu motivēts kopējais ziņojums vai eksperta individuālais ziņojums (ja ekspertīzi veic viens eksperts) ir negatīvs;
 • ja studiju virzienam atbilstošā augstskolas vai koledžas studiju programma vai studiju programmas neatbilst šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām;
 • ja studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā, finansiālā bāze un akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas vai studiju programmu īstenošanas nosacījumiem;
 • ja studiju programmas maģistra vai doktora grāda iegūšanai nav balstītas uz attiecīgās zinātņu nozares sasniegumiem un atziņām;
 • ja augstskola vai koledža nav novērsusi studiju virziena iepriekšējās akreditācijas laikā konstatētos trūkumus atbilstoši 55.³ panta trešās daļas prasībām.

 

Vai Studiju akreditācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt?

Komisijas lēmumu var apstrīdēt Akadēmiskās informācijas centrā, kas ir izstrādājis iekšējo kārtību apelāciju izskatīšanai, to nosakot Centra apstiprinātajā Apelācijas komisijas nolikumā. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pēcnovērtējuma aktivitātes (follow-up activities)

Pēc novērtēšanas noslēguma un lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas, augstskola/ koledža veic darbības ar mērķi pilnveidot studiju virzienu, novēršot studiju virziena akreditācijas procesā konstatētos trūkumus un ieviešot ekspertu grupas sniegtās rekomendācijas studiju virziena pilnveidei.

Trīs mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas augstskola vai koledža elektroniski iesniedz Aģentūrā plānu par studiju virziena ekspertu grupas sniegto rekomendāciju ieviešanu. Aģentūra ir izstrādājusi ekspertu rekomendāciju ieviešanas plāna paraugu, kuru aicina izmantot augstskolām/ koledžām.

Mēneša laikā no saņemšanas Aģentūra iepazīstas ar augstskolas/ koledžas iesniegto plānu un nepieciešamības gadījumā lūdz augstskolu/ koledžu to precizēt.

Ja studiju virziens ir akreditēts uz diviem gadiem, augstskola/ koledža elektroniski iesniedz Aģentūrā pārskatu par ekspertu grupas sniegto rekomendāciju ieviešanu sešu mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas.

Ja studiju virziens ir akreditēts uz sešiem gadiem, augstskola/ koledža pārskatu par ekspertu grupas sniegto rekomendāciju ieviešanu elektroniski iesniedz divpadsmit mēnešu laikā no lēmuma par studiju virziena akreditāciju pieņemšanas.

Aģentūra mēneša laikā no pārskata saņemšanas iepazīstas ar augstskolas/ koledžas veiktajām darbībām studiju virziena pilnveidei, kā arī ar citu informāciju par studiju īstenošanu attiecīgajā studiju virzienā. Ja konstatēti būtiski trūkumi, Aģentūra par to informē Komisiju, kas lemj par studiju virziena akreditācijas statusu.

Aģentūra izstrādājusi iekšējo kārtību pēcnovērtējuma aktivitātēm, kas atrodama noteikumos par pēcnovērtējuma aktivitātēm.