Studiju virzienu reģistrs

Studiju programmas licencēšana

Iesnieguma un studiju programmas raksturojuma sagatavošana

Ja augstskola vai koledža vēlas licencēt studiju programmu jaunā augstskolas vai koledžas studiju virzienā, pirms iesnieguma iesniegšanas augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā iesniegumu par jauna studiju virziena atvēršanu augstskolā vai koledžā.

Lai saņemtu licenci studiju programmas īstenošanai augstskolā/ koledžā esošā studiju virzienā, augstskola/ koledža iesniedz Aģentūrā iesniegumu, ko paraksta augstskolas rektors vai koledžas direktors, tam pievienojot studiju programmas raksturojumu, kas ir sagatavots atbilstoši Centra izstrādātajām Vadlīnijām iesniegumam un raksturojumam studiju programmu licencēšanai.

Iesniegumā norāda:

 • augstskolas vai koledžas nosaukumu un augstskolas vai koledžas reģistrācijas apliecības numuru;
 • augstskolas vai koledžas juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;
 • studiju programmas nosaukumu;
 • studiju programmai atbilstošā studiju virziena nosaukumu;
 • studiju programmas kodu saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;
 • studiju programmas apjomu, pilna laika studiju īstenošanas ilgumu, studiju veidu, formu, īpaši norādot tālmācību, un īstenošanas valodu;
 • uzņemšanas prasības;
 • iegūstamo grādu, piešķiramo profesionālo kvalifikāciju vai grādu un profesionālo kvalifikāciju nosaukumus;
 • profesijas nosaukumu un kodu profesiju klasifikatorā, attiecīgos Ministru kabineta noteikumus (norādāms, ja profesionālā studiju programma);
 • adresi, kur tiks īstenota studiju programma, norādot, vai studiju programmu īstenos augstskola, augstskolas filiāle, koledža vai koledžas filiāle;
 • studiju programmas direktora vārdu, uzvārdu, grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju, amatu, epastu un kontakttālruni un tās personas vārdu, uzvārdu, amatu un grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju, amatu, epastu un kontakttālruni, kuru augstskola vai koledža pilnvarojusi kārtot ar licencēšanu saistītos jautājumus.

Iesniegumam pievieno studiju programmas raksturojumu, kurā iekļauj:

 • studiju programmas studiju satura un īstenošanas aprakstu saskaņā ar Augstskolu likuma 55.panta pirmo daļu;
 • studiju programmas atbilstību valsts akadēmiskās izglītības standartam vai profesijas standartam un profesionālās augstākās izglītības valsts standartam. Ja attiecīgais profesijas standarts līdz iesnieguma iesniegšanas brīdim nav apstiprināts Ministru kabinetā, iesniegumam pievieno studiju programmas atbilstību profesijas standartam, kas ir apstiprināts Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē.;
 • informāciju par Augstskolu likuma 55.panta ceturtajā daļā minētās neatkarīgās studiju programmas ekspertīzes rezultātiem;
 • studējošo prakses nolikumu, plānojumu un darba devēja nodomu līgumu par studējošo prakses nodrošināšanu, norādot prognozēto prakses vietu skaitu un laikposmu, kad prakse tiks nodrošināta;
 • visu studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku sarakstu. Sarakstā norāda mācībspēku amatu, izglītību, zinātnisko, akadēmisko vai profesionālo grādu, profesionālo kvalifikāciju, īstenojamos studiju kursus un studiju moduļus, kā arī informāciju par to, vai mācībspēki ir ievēlēti akadēmiskajā amatā attiecīgajā augstskolā vai koledžā. Sarakstu paraksta visi tajā minētie mācībspēki. Ārvalstu mācībspēku dalību studiju programmā ar parakstu var apliecināt studiju programmas direktors, pievienojot dokumentus, kas apstiprina viņu dalību studiju programmā;
 • studiju programmas studiju satura, studiju rezultātu, struktūras un apjoma salīdzinājumu ar vismaz divām tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latvijas Republiku) atzītu augstskolu un koledžu studiju programmām, norādot studiju kursus vai studiju moduļus un to apjomu kredītpunktos;
 • papildu informāciju, kas nepieciešama studiju programmas novērtēšanai atbilstoši MK noteikumu Nr.408 24.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

Iesniegumam pievieno:

 • augstskolas senāta vai koledžas padomes lēmumu par studiju programmas ieviešanu;
 • studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku radošās un zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae Europass formātā) un katra studiju programmas īstenošanā iesaistāmā mācībspēka ar studiju programmu saistīto pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju sarakstu recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumu sarakstu;
 • studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku parakstītu apliecinājumu par attiecīgo valodu prasmi atbilstoši Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē www.europass.lv), ja studiju programmu vai tās daļu paredzēts īstenot svešvalodā;
 • Augstākās izglītības padomes atzinumu Augstskolu likuma 55.panta otrajā daļā noteiktajā gadījumā (nav attiecināms uz studiju programmām, kuras tiek izstrādātas un īstenotas kopā ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu Latvijā vai attiecīgas valsts atzītu augstskolu vai koledžu ārvalstī (turpmāk – kopīgā studiju programma));
 • dokumentus, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem nodrošinās iespējas turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (līgums ar citu akreditētu augstskolu vai koledžu), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, vai dokumentu, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma augstskolas vai koledžas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā;
 • tās institūcijas atzinumu, kurai reglamentēto profesiju jomā deleģētas uzraudzības funkcijas nozarē, kurā attiecīgā augstskola vai koledža īsteno studiju programmas;
 • informāciju par absolventu nodarbinātības prognozēm atbilstoši iegūtajam grādam vai profesionālajai kvalifikācijai un darba devēju iesaisti studiju programmas izstrādē;
 • informāciju par finanšu līdzekļiem, no kuriem paredzēts finansēt studiju programmas īstenošanu;
 • apliecinājumu, ka maksa par studiju programmas licencēšanu ir ieskaitīta Aģentūras bankas kontā.

Iesniegumam par kopīgās studiju programmas licencēšanu papildus jau iepriekš minētajiem dokumentiem pievieno:

 • informāciju par studiju programmas atbilstību Augstskolu likuma 55.1 panta otrās un trešās daļas nosacījumiem;
 • rakstisku vienošanos ar studiju programmas īstenošanā iesaistīto augstskolu vai koledžu par kopīgas studiju programmas izstrādi un īstenošanu;

 

Studiju programmas licencēšanai nepieciešamos datus par augstskolu vai koledžu, kas ir iekļauti valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistros, centrs pieprasa un saņem no šiem reģistriem.

Augstskola vai koledža var vērtēšanai neiesniegt dokumentus, kuri ir jau iesniegti attiecīgā studiju virziena akreditācijas ietvaros, kurā ietilpst studiju programma, ja šis studiju virziens ir akreditēts.

Svarīgi! Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām. Papīra formā iesniegtajā dokumenta lapām ir jābūt sanumurētām un dokumentam jābūt iesietam tā, lai lapas nevarētu atdalīt. 

Aģentūra pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību noteikumos noteiktajam. Ja augstskola vai koledža nav iesniegusi visu nepieciešamo informāciju, Aģentūra rakstiski pieprasa augstskolu vai koledžu iesniegt trūkstošo informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību.

Ja augstskola iesniegusi licencēšanai doktora studiju programmu, Aģentūra lūdz Latvijas Zinātnes padomi sniegt atzinumu par licencēšanai iesniegto doktora studiju programmu saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 16.panta 7.punktā  noteikto.

Studiju programmas licencēšanas procedūra var tikt uzsākta, kad:

 • ir veikta samaksa par studiju programmas licencēšanu;
 • ir iesniegta visa pieprasītā informācija;
 • dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.

Ekspertu vizītes sagatavošana un norise

 

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju programmu, lai veiktu visaptverošu un objektīvu studiju programmas novērtējumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.408 24.punktā minētajiem kritērijiem, Metodiku un Ekspertu atzinuma izstrādes vadlīnijām studiju programmu licencēšanai, kā arī iegūt apstiprinājumu informācijai, kas norādīta studiju programmas raksturojumā, kā arī papildināt iepriekš iegūtās atziņas un novērtējumus.

Vizītes sagatavošanas procesā:

 • Triju darbdienu laikā pēc ekspertu apstiprināšanas Aģentūra informē attiecīgo augstskolu/ koledžu par apstiprinātajiem ekspertiem un par Aģentūras darbinieku, kurš koordinēs novērtēšanu. Augstskola/ koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu apstiprinātajiem ekspertiem, iesniedzot Centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, norādot katra noraidītā eksperta noraidījuma iemeslus. Aģentūra izskata augstskolas/ koledžas iesniegumu un, ja iesniegumu atzīst par pamatotu, noteiktā kārtībā apstiprina citus ekspertus, informējot par to augstskolu/ koledžu.
 • Novērtēšanas koordinators sagatavo vizītes plāna projektu un pēc saskaņošanas ar ekspertiem nosūta to augstskolai/ koledžai saskaņošanai un papildināšanai.
 • Augstskola/ koledža nodrošina atbilstošus apstākļus, telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei, kā arī nodrošina pieeju studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāltehniskajam nodrošinājumam, un citiem resursiem pēc Aģentūras vai ekspertu pieprasījuma.
 • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt, ka ikvienam tās pārstāvim, kas vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja.
 • Augstskola/koledža ekspertiem kompensē ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus ne vairāk kā 711,44 euro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 106,72 euro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz 711,44 euro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 106,72 euro par nakti, Aģentūra saskaņo šādas izmaksas ar augstskolu vai koledžu. Savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Akadēmiskās informācijas centrs.

 

Novērtēšanas vizītes laikā pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas) notiek atsevišķi no augstskolas/ koledžas pārstāvjiem, ja eksperti nav piedāvājuši citādi.

 

Svarīgi! Katrs augstskolas/ koledžas pārstāvis var piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertiem, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta un saskaņota ar novērtēšanas koordinatoru. Tikšanās ar mācībspēkiem notiek bez augstskolas/ koledžas vadības pārstāvju klātbūtnes. Intervijās ar darba devējiem un/vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem nedrīkst piedalīties personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas attiecīgajā augstskolā/ koledžā.

Svarīgi! Novērtēšanas vizītes darba valoda ir latviešu valoda, izņemot gadījumus, ja ar augstskolu/koledžu ir panākta cita vienošanās. Ja nepieciešams, augstskola/koledža var izmantot tulka pakalpojumus, saskaņojot to ar aģentūru pirms ekspertu vizītes. Tulka izdevumus augstskola/koledža sedz par saviem līdzekļiem.

Kas pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu?

Studiju programmu licencēšanas komisija iepazīstas ar augstskolas/ koledžas iesniegtajiem dokumentiem, ekspertu kopīgo atzinumu, sertifikācijas institūciju sniegto informāciju, ja tāda ir, un citu Komisijas rīcībā esošo informāciju, un lemj par studiju programmas licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu, pamatojoties uz ekspertu kopīgo atzinumu un ievērojot šādus studiju programmu vērtēšanas kritērijus un tos raksturojošos ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijās norādītos aspektus:

 • studiju programmas izveides pamatojums un atbilstība studiju virzienam un augstskolas/ koledžas stratēģijai;
 • studiju programmas pārvaldība;
 • studiju programmas resursi un nodrošinājums;
 • studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms;
 • absolventu nodarbinātības perspektīvas;
 • studiju programmas atbilstība normatīvo aktu prasībām.

 

Svarīgi! Ja Studiju programmu licencēšanas komisija pieņem lēmumu licencēt studiju programmu vai veikt izmaiņas licencē, Aģentūra 10 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai komisijas lēmuma kopiju un sagatavotu studiju programmas licenci (MK noteikumu Nr. 408 2.pielikums). Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma kopijas un licences saņemšanas nosūta izglītības un zinātnes ministra parakstītu studiju programmas licenci Aģentūrai. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto studiju programmas licenci Aģentūra izsniedz augstskolai vai koledžai, kā arī reģistrē to. Licence ir beztermiņa vai ir spēkā līdz tās anulēšanai Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos.

Kādos gadījumos tiek atteikta/anulēta licence studiju programmai?

Studiju programmu licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci studiju programmai Augstskolu likuma 55.2 panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos:

 • iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām;
 • akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst studiju programmu īstenošanas nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām;
 • studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), finansiālā un materiāltehniskā bāze neatbilst studiju programmas īstenošanas nosacījumiem;
 • nav izstrādāts licencējamās studiju programmas saturs un īstenošanas mehānisms;
 • sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;
 • augstskolas vai koledžas darbībā iepriekšējā gada laikā pirms lēmuma pieņemšanas dienas kompetentās iestādes konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un tie šo iestāžu noteiktajā termiņā nav novērsti;
 • studiju programma neatbilst augstskolas vai koledžas studiju virzienam.

Augstskolu likuma 55.2panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos komisija var pieņemt lēmumu par licences anulēšanu studiju programmai:

 • sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;
 • augstskola vai koledža gada laikā pēc licences saņemšanas nav sākusi īstenot licencēto studiju programmu;
 • augstskolas vai koledžas darbībā konstatēti ar licencēto studiju programmu saistīti normatīvo aktu pārkāpumi;
 • divu gadu laikā no studiju programmas īstenošanas uzsākšanas dienas nav uzsākta studiju programmai atbilstošā studiju virziena akreditācija atbilstoši šā likuma 55.3 panta prasībām;
 • augstskola vai koledža 30 darbdienu laikā nesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pēc tās pieprasījuma pilnīgu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar studiju procesa nodrošināšanu, kā arī par augstskolas vai koledžas studiju, informatīvo bāzi (tai skaitā bibliotēku), institucionālo, materiāltehnisko vai finansiālo bāzi;
 • akadēmiskajam personālam nav atbilstošas kvalifikācijas vai augstskola vai koledža nenodrošina atbilstošu studiju, informatīvo bāzi (tai skaitā bibliotēku), materiāltehnisko vai finansiālo bāzi;
 • augstskolā vai koledžā pārtraukta studiju programmas īstenošana;
 • ir pieņemts lēmums par atteikumu akreditēt attiecīgo studiju virzienu augstskolā vai koledžā;
 • studiju virziena akreditācijas laikā konstatē augstskolas vai koledžas resursu un spēju neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Studiju programmas licencēšanas komisijas lēmumu var apstrīdēt?

Komisijas lēmumu var apstrīdēt Akadēmiskās informācijas centrā, kas ir izstrādājis iekšējo kārtību apelāciju izskatīšanai, nosakot to Centra apstiprinātajā Apelācijas komisijas nolikumā. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.