Studiju virzienu reģistrs

Izmaiņu novērtēšana studiju virzienā

Iespējamo izmaiņu studiju programmās novērtēšana un aktivitāte ārpus ESG ietvara

Iespējamās izmaiņas studiju virzienā (studiju programmu grupā jeb studiju programmās) novērtēšanu īsteno pēc augstākās izglītības iestāžu pieprasījuma, un tās var būt dažādas, piemēram, studiju programmas nosaukuma maiņa, vairāk kā 20% izmaiņas studiju programmu saturā, izmaiņas mācībspēku sastāvā, kas ir vairāk kā 20% vēlēto mācībspēku, vai arī 50% no mācībspēku kopskaita un cita rakstura izmaiņas. Parasti izmaiņas, apmeklējot augstākās izglītības iestādi, novērtē 1 eksperts un pēc vizītes sagatavo atzinumu. Izmaiņas apstiprina Studiju akreditācijas komisija.

Iesnieguma sagatavošana izmaiņu novērtēšanai studiju virzienā

Ja augstskola vai koledža vēlas veikt izmaiņas studiju virzienā, tai ir jāiesniedz Studiju akreditācijas komisijai adresēts iesniegums ar lūgumu apstiprināt izmaiņas studiju virzienā, pamatojot izmaiņu nepieciešamību. Iesniegumam jāpievieno dokumenti, kas ļauj ekspertam novērtēt attiecīgās izmaiņas.

 

Iespējamās izmaiņas studiju virzienā:

  • studiju virzienam atbilstošās studiju programmas nosaukuma, koda, īstenošanas vietas, īstenošanas formas, studiju programmas īstenošanas valodas, iegūstamās profesionālās kvalifikācijas vai grāda izmaiņas;
  • studiju programmas atbilstības studiju virzienam izmaiņas;
  • izmaiņas prasībās, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošas studiju programmas apguvi;
  • izmaiņas studiju programmas ilgumā vai apjomā, kas pārsniedz 20 procentu no akreditācijas iesniegumā noteiktās studiju virzienam atbilstošās studiju programmas obligātās un ierobežotās izvēles daļas apjoma kredītpunktos;
  • augstskolā/ koledžā attiecīgajā studiju virzienā vai studiju virzienam atbilstošajā studiju programmā strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla izmaiņas kopš iepriekšējās studiju virziena akreditācijas, ja tās attiecas uz vismaz 20 procentiem no attiecīgajā studiju virzienā strādājošā vēlētā akadēmiskā personāla kopskaita vai ja vismaz 50 procentu no kopīgā akadēmiskā darba apjoma augstskolā/ koledžā attiecīgajā studiju virzienā (neietverot studiju programmas brīvās izvēles daļas, prakšu un gala pārbaudījumu īstenošanu) izpildi vairs nenodrošina akadēmiskais personāls, kura ievēlēšanas vieta ir attiecīgā augstskola/ koledža.

Eksperta vizītes sagatavošana un norise

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju programmu, lai ekspertam būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu izmaiņu novērtēšanu studiju virzienā. Studiju akreditācijas komisija apstiprina vienu ekspertu MK noteikumu Nr.407  8.6. un 8.7. apakšpunktā minēto izmaiņu novērtēšanai.

 

Triju darbdienu laikā pēc eksperta apstiprināšanas Aģentūra informē augstskolu/ koledžu par ekspertu un Aģentūras darbinieku, kurš koordinēs novērtēšanu. Augstskola/ koledža triju darbdienu laikā var izteikt noraidījumu ekspertam, iesniedzot Centrā pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro noraidījuma iemeslus. Komisija divu nedēļu laikā izskata augstskolas/ koledžas iesniegumu par eksperta noraidījumu un, ja atzīst to par pamatotu, Aģentūra Komisijai apstiprināšanai piedāvā citu ekspertu noraidītā eksperta aizvietošanai un informē par to augstskolu/ koledžu.

 

Vizītes sagatavošanas procesā:

  • Novērtēšanas koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un nosūta to augstskolai/koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm.
  • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt atbilstošas telpas un aprīkojumu darba un tikšanos norisei.
  • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt, ka ikvienam tās pārstāvim, kas vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja.

Vizītes norisē:

  • Augstskola/ koledža vizītes laikā nodrošina pieeju studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāltehniskajam nodrošinājumam, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem resursiem pēc Aģentūras vai eksperta pieprasījuma.

Svarīgi! Vienas novērtēšanas vizītes laikā viens augstskolas/koledžas pārstāvis var piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta ar aģentūru. Personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas vērtējamajā augstskolā/ koledžā nedrīkst būt klāt brīdī, kad ekspertu grupa tiekas ar absolventiem un darba devējiem.

Svarīgi! Novērtēšanas vizītes darba valoda ir latviešu valoda, izņemot gadījumus, ja ar augstskolu/koledžu ir panākta cita vienošanās. Ja nepieciešams, augstskola/koledža var izmantot tulka pakalpojumus, saskaņojot to ar aģentūru pirms ekspertu vizītes. Tulka izdevumus augstskola/koledža sedz par saviem līdzekļiem.

 

Kas pieņem lēmumu par izmaiņu pieļaujamību studiju virzienā?

Studiju virzienu akreditācijas komisija lemj par augstskolas/ koledžas veikto izmaiņu pieļaujamību studiju virzienā, pamatojoties uz eksperta atzinumu un citu Komisijas rīcībā esošo informāciju. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā konsultēties ar ekspertu, kurš veica izmaiņu pieļaujamības novērtēšanu, kā arī apmeklēt augstskolu/ koledžu, lai iepazītos ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā/ koledžā.

Ja Studiju akreditācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu apstiprināt izmaiņas studiju virzienā un/vai veikt izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz Izglītības un zinātnes ministrijai lēmuma kopiju un Aģentūras sagatavoto studiju virziena akreditācijas lapu atbilstoši MK noteikumu Nr.407 11. pielikumam. Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma kopijas un studiju virziena akreditācijas lapas saņemšanas izsniedz Aģentūrai izglītības un zinātnes ministra parakstītu studiju virziena akreditācijas lapu. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto studiju virziena akreditācijas lapu Aģentūra izsniedz augstskolai/ koledžai, kā arī reģistrē to.

 

Vai Studiju akreditācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt?

Komisijas lēmumu var apstrīdēt Akadēmiskās informācijas centrā, kas ir izstrādājis iekšējo kārtību apelāciju izskatīšanai, nosakot to Centra apstiprinātajā Apelācijas komisijas nolikumā. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.