Studiju virzienu reģistrs

Augstskolas/koledžas akreditācija

Iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana

 

Augstskola/ koledža iesniedz Aģentūrā augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu iesniegumu augstskolas/ koledžas akreditācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr.407, iesniegumam pievieno augstskolu/ koledžu pašnovērtējuma ziņojumu atbilstoši Aģentūras izstrādātajām Augstskolu vai koledžu pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām, ievērojot Augstskolu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz augstskolu/ koledžu akreditāciju un to darbību, kā arī Augstskolu un koledžu novērtēšanas metodikā noteiktās prasības attiecībā uz augstskolu/ koledžu akreditāciju.

Augstskola/ koledža iesniegumā norāda: 

 • augstskolas/ koledžas nosaukumu;
 • Izglītības iestāžu reģistra reģistrācijas apliecības numuru;
 • augstskolas/ koledžas un augstskolas/ koledžas filiāles (ja tāda ir) juridisko adresi;
 • augstskolas/ koledžas studiju virzienu nosaukumus;
 • tās personas vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju, kuru augstskola/ koledža pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumos.

Iesniegumam pievieno sekojošus dokumentus:

 • augstskolas vai koledžas pašnovērtējuma ziņojumu, kurā iekļauj Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijās augstskolu/ koledžu akreditācijai prasīto informāciju;
 • studējošo un darba devēju aptauju rezultātus. Aģentūra izstrādā un Augstākās izglītības padome apstiprina studējošo un darba devēju aptaujās ietveramās obligātās tēmas;
 • studiju līguma paraugu;
 • dokumentus, kas nosaka studējošo pašpārvaldes statusu un finansēšanas kārtību;
 • apliecinājumu, ka maksa par augstskolas vai koledžas akreditāciju ir ieskaitīta Aģentūras bankas kontā;
 • Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu, ko veikusi attiecīgā augstskola vai koledža.

Augstskola/ koledža iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu iesniedz papīra formā, pievienojot identisku iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā vai elektroniskā formā. Papīra formā iesniegtā dokumenta lapām ir jābūt sanumurētām un dokumentam jābūt iesietam tā, lai lapas nevarētu atdalīt. Elektroniskā formā iesniegtu iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām. Dokumentu iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā (citu organizāciju sniegto dokumentu tulkojumiem var norādīt atzīmi “darba tulkojums”). Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

Svarīgi! Aģentūra pārbauda iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža iesniedz aģentūrā 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

Augstskolas akreditācijas procedūra var tikt uzsākta, kad:

 • ir veikta samaksa par augstākās izglītības iestādes akreditāciju;
 • ir iesniegta visa pieprasītā informācija;
 • dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.

Pašnovērtējuma ziņojumu sagatavo pati augstskola/koledža atbilstoši savām iekšējām procedūrām un tā ir atbildīga par pienācīgu pašnovērtējuma veikšanu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu termiņā. Aģentūra var tikt iesaistīta tikai kā konsultants pašnovērtējuma procesa laikā.

Pašnovērtējuma ziņojuma saturam un struktūrai ir jāatbilst Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām augstskolu/ koledžu akreditācijai. Iesniedzamo dokumentu kopai pievieno satura rādītāju.

 

Augstskolas, koledžas ekspertu grupas vizītes sagatavošana un norise

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par augstskolu/koledžu, to studiju virzieniem un tiem atbilstošajām studiju programmām, lai veiktu visaptverošu un objektīvu novērtēšanu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 pielikumā nr. 3 minētajiem kritērijiem un Ekspertu kopīgā atzinuma augstskolu/ koledžu akreditācijai izstrādes vadlīnijās minētajiem kritērijiem.

 

Vizītes plāna sagatavošanā:

 • Aģentūra informē attiecīgo augstskolu/koledžu par ekspertu grupas sastāvu, kā arī par Aģentūras darbinieku, kurš koordinēs novērtēšanu;
 • Augstskola/ koledža triju darbdienu laikā no informācijas par apstiprinātajiem ekspertiem un novērotājiem (ja attiecināms) saņemšanas dienas var izteikt noraidījumu ekspertu grupas dalībniekiem un novērotājiem (ja attiecināms), iesniedzot Aģentūrā pamatotu rakstisku iesniegumu, kurā izskaidro katra noraidītā ekspertu grupas dalībnieka un novērotāja (ja attiecināms) noraidījuma iemeslus. Centrs divu nedēļu laikā izskata augstskolas/ koledžas iesniegumu un, ja atzīst iesniegumu par pamatotu, izveido jaunu ekspertu grupu un informē par to augstskolu/ koledžu;
 • Novērtēšanas koordinators sagatavo novērtēšanas vizītes darba plānu un saskaņo to ar ekspertu grupu un ar augstskolu/ koledžu.
 • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt, ka ikvienam tās pārstāvim, kas vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja.

 

Vizītes norisē:

 • Augstskola/ koledža vizītes laikā nodrošina pieeju augstskolas/ koledžas informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, tajā skaitā bibliotēkas resursiem, materiāli tehniskai bāzei, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem resursiem pēc Aģentūras vai ekspertu grupas pieprasījuma. Augstskola/ koledža nodrošina atbilstošas telpas un aprīkojumu novērtēšanas vizītes norisei.
 • Novērtēšanas vizītes laikā pārtraukumi (kafijas pauzes, pusdienas, vakariņas) notiek atsevišķi no augstskolas/ koledžas pārstāvjiem.

Svarīgi! Vienas novērtēšanas vizītes laikā katrs augstskolas/ koledžas pārstāvis drīkst piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu grupu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta un saskaņota ar novērtēšanas koordinatoru.

Svarīgi! Tikšanās ar mācībspēkiem un studējošajiem notiek bez augstskolas/ koledžas vadības pārstāvju klātbūtnes, turklāt tikšanās reizē ar studējošajiem, netiek veidots studējošo saraksts. Tikšanās reizēs ar absolventiem un darba devēju un/vai profesionālo organizāciju pārstāvjiem nedrīkst piedalīties personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas attiecīgajā augstskolā/ koledžā.

Svarīgi! Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda, ja ar Aģentūru nav saskaņots citādi. Ja nepieciešams, augstskola/ koledža var izmantot tulka pakalpojumus, saskaņojot to ar Aģentūru pirms vizītes. Tulks nedrīkst būt no vērtējamās augstskolas/ koledžas. Izdevumus par tulkošanu augstskola/ koledža sedz no saviem līdzekļiem.

Ko darīt, ja pēc ekspertu kopīgā atzinuma saņemšanas ir konstatētas faktu kļūdas?

Svarīgi! Augstskola/ koledža 10 darbdienu laikā pēc kopīgā atzinuma saņemšanas var sniegt komentārus par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, iesniedzot Aģentūrā aizpildītu veidlapu ar augstskolas/ koledžas komentāriem par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām (MK noteikumu Nr.407 4. pielikums). Komentāri par faktu kļūdām, pievienojot pamatojumu, jāiesniedz Centrā gan elektroniski, gan papīra formā latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā.

Svarīgi! Aģentūra nosūta augstskolas/koledžas komentārus par faktu kļūdām kopīgajā atzinumā ekspertu grupai. Ekspertu grupa izskata augstskolas/ koledžas komentārus un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas var precizēt kopīgo atzinumu un iesniegt to Aģentūrā. Aģentūra precizēto kopīgo atzinumu nosūta augstskolai/ koledžai.

Kas pieņem lēmumu par augstskolas/koledžas akreditāciju?

Lēmumu par augstskolas/ koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu/ koledžu pieņem Augstākās izglītības padome, atbilstoši nolikumam (apstiprināts ar Augstākās izglītības padomes 2013. gada 14. februāra lēmumu Nr.01-1) un pamatojoties uz:

 • augstskolas/ koledžas iesniegtajiem dokumentiem;
 • ekspertu grupas kopīgo atzinumu;
 • Aģentūras sagatavoto augstskolas vai koledžas atbilstības novērtējumu;
 • aizpildītu veidlapu ar augstskolas/ koledžas komentāriem par ekspertu grupas kopīgajā atzinumā konstatētajām faktu kļūdām, ja tādas ir;
 • IKVD un sertifikācijas institūcijas sniegto informāciju (ja tāda ir);
 • citu Augstākās izglītības padomes rīcībā esošu informāciju.

Ja nepieciešams, Augstākās izglītības padome iepazīstas ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā/ koledžā.

 

Svarīgi! Augstākās izglītības padome informē attiecīgo augstskolu/ koledžu un Aģentūru par iesnieguma izskatīšanas datumu, laiku un vietu. Augstskola/ koledža var deleģēt ne vairāk kā divus pārstāvjus dalībai sēdē. Pēc Padomes lūguma Aģentūra uz komisijas sēdi var uzaicināt ekspertu grupas pārstāvi/-jus.

Svarīgi! Padome 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz lēmumu augstskolai/ koledžai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Aģentūrai. Ja Padome ir pieņēmusi lēmumu akreditēt augstskolu/ koledžu, Aģentūra piecu darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas sagatavo un nosūta Izglītības un zinātnes ministrijai augstskolas/ koledžas akreditācijas lapu (MK noteikumu Nr.407 5. pielikums).

Svarīgi! Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc augstskolas/ koledžas akreditācijas lapas saņemšanas nosūta Aģentūrai izglītības un zinātnes ministra parakstītu augstskolas/ koledžas akreditācijas lapu. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto augstskolas/ koledžas akreditācijas lapu Aģentūra izsniedz augstskolai/ koledžai, kā arī reģistrē to.

Kādos gadījumos tiek atteikta augstskolas vai koledžas akreditācija?

Augstākās izglītības padomes lēmumu par atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu var pieņemt, ja:

 • ekspertu grupas kopīgais atzinums ir negatīvs;
 • augstskolas vai koledžas akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst Augstskolu likumā noteiktajām prasībām;
 • studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā, finansiālā bāze neatbilst studiju programmu īstenošanas nosacījumiem;
 • tiek pārkāpti noteikumi, kas saistīti ar studējošo pašpārvaldes autonomiju, finansēšanu un tiesībām;
 • augstskolas un koledžas atbilstības normatīvo aktu prasībām novērtējumā konstatēta augstskolas vai koledžas darbības būtiska neatbilstība augstāko izglītību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • augstskolas vai koledžas darbībā ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai saņemts sertifikācijas institūcijas negatīvs vērtējums.

Ja Augstākā izglītības padome ir pieņēmusi lēmumu atteikt akreditāciju augstskolai vai koledžai, augstskola vai koledža var atkārtoti iesniegt iesniegumu ne agrāk kā sešu mēnešu laikā pēc minētā lēmuma pieņemšanas.

 

 

Vai lēmumu par atteikumu augstskolas/koledžas akreditāciju var apstrīdēt?

Augstākās izglītības padomes lēmumu par augstskolas vai koledžas akreditāciju vai atteikumu akreditēt augstskolu vai koledžu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Pēcnovērtējuma aktivitātes (follow-up activities) 

Pēc novērtēšanas noslēguma un lēmuma par augstskolas/ koledžas akreditācijas pieņemšanas augstskola/ koledža veic darbības ar mērķi pilnveidot augstskolas/ koledžas darbības kvalitāti, novēršot augstskolas/ koledžas akreditācijas procesā konstatētos trūkumus un ieviešot ekspertu grupas un Padomes sniegtās rekomendācijas.

Augstskola/ koledža 12 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izstrādā un elektroniski iesniedz Centrā augstskolas rektora vai koledžas direktora parakstītu ekspertu rekomendāciju ieviešanas plānu, lai novērstu konstatētos trūkumus.

Augstskola/ koledža 12 mēnešu laikā no minētā plāna iesniegšanas iesniedz pārskatu par minētā plāna izpildi.

Aģentūra iepazīstas ar augstskolas/ koledžas izstrādāto pārskatu. Ja konstatēti būtiski trūkumi, Aģentūra par to informē Padomi.