Studiju virzienu reģistrs

AIC aktivitātes ESG ietvaros

Informējam, ka sadaļā ‘Aktivitātes’ norādītā informācija attiecas uz augstākās izglītības iestāžu iesniegumiem, kuri Akadēmiskās informācijas centrā ir saņemti līdz 2018. gada 31. decembrim.

AIC aktivitātes ESG ietvaros

Lai aģentūra pieteiktos līdzdalībai ENQA un iespējamajai reģistrācijai EQAR, šis pārskats sniedz visu AIC aktivitāšu analīzi, kuras ietvertas ESG, t.i., pārskati, audits, novērtēšana vai augstskolu/ koledžu vai studiju programmu akreditācija saistībā ar mācīšanu un mācīšanos (un atbilstošu to sasaisti ar pētniecību un inovācijām) neatkarīgi no tā, vai šīs aktivitātes notiek ārpus vai EAIT un vai tās ir obligātas vai brīvprātīgas.

Ārējā novērtēšanā jāņem vērā šādas AIC aktivitātes:

  • Studiju programmu grupu akreditācija (vietējais nosaukums ir “Studiju virzienu akreditācija”). Šī ir Eiropas kvalitātes aģentūras aktivitāte studiju programmu grupu novērtēšanai. Akreditācijas procedūras rezultātā tiek pieņemts formāls lēmums, un secinājuma pamatā ir iepriekš noteikti kritēriji.
  • Jaunu studiju programmu sākotnējā akreditācija (vietējais nosaukums ir “Licencēšana”) ir studiju programmu ex-ante novērtējums jeb sākotnējais novērtējums. Licencēšana ir Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aktivitāte ar mērķi noteikt iespējamo jaunas studiju programmas kvalitāti, lai atvērtu šo programmu un uzņemtu studējošos.
  • Augstskolu/ koledžu novērtēšana. Tā ir Eiropas kvalitātes nodrošināšanas aktivitāte, kas ietver visu augstākās izglītības iestādē īstenoto aktivitāšu kvalitātes pārbaudi, kas ietver organizācijas, finanšu jautājumu, aprīkojuma, mācīšanas un pētniecības utt. pārvaldību.