Studiju programmu licencēšanas komisijas pienākumi un tiesības

 

Saskaņā ar 2017. gada 25. jūlijā veiktajiem grozījumiem 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 6. punktā, studiju programmu licencēšanas komisija:

  • izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu studiju programmas licencēšanai (turpmāk – iesniegums);
  • pamatojoties uz iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, ekspertu kopīgo atzinumu, kā arī citu komisijas rīcībā esošo informāciju, pieņem lēmumu par studiju programmas licencēšanu vai par atteikumu licencēt studiju programmu;
  • pieņem lēmumu par licences anulēšanu;
  • lemj par izmaiņu izdarīšanu licencē, ja ir mainīts augstskolas vai koledžas nosaukums, studiju programmas nosaukums, kods, īstenošanas vieta, veids un forma, kā arī studiju programmas īstenošanas valoda.

 

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 7. punktu, studiju programmu licencēšanas komisijai ir šādas tiesības:

  • pieprasīt no augstskolām vai koledžām un valsts institūcijām licencēšanai nepieciešamo informāciju;
  • apmeklēt augstskolu vai koledžu, lai iepazītos ar studiju programmai atbilstošo studiju un informatīvo bāzi (tai skaitā bibliotēku), kā arī finansiālo un materiāltehnisko bāzi.

Studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs ir pieejams šeit:

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs