Studiju akreditācijas komisijas pienākumi un tiesības

 

Saskaņā ar 2017. gada 27. jūlijā veiktajiem grozījumiem 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 8. punktā, studiju akreditācijas komisija:

  • izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu par studiju virziena akreditāciju;
  • pieņem lēmumu par attiecīgā studiju virziena akreditāciju vai par atteikumu akreditēt attiecīgo studiju virzienu;
  • apstiprina centra izstrādāto studiju virzienu novērtēšanas metodiku;
  • lemj par izmaiņu izdarīšanu studiju virziena akreditācijas lapā;
  • lemj par augstskolas vai koledžas veikto izmaiņu pieļaujamību studiju virzienā pēc tam, kad augstskola vai koledža, ja tā vēlas veikt izmaiņas studiju virzienā, ir iesniegusi studiju akreditācijas komisijā attiecīgu iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izmaiņas studiju virzienā;
  • apstiprina vienu ekspertu augstākminēto izmaiņu novērtēšanai.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” 9. punktu, studiju akreditācijas komisijai ir šādas tiesības:

  • pieprasīt no augstskolām, koledžām un valsts institūcijām savas darbības veikšanai nepieciešamo papildu informāciju;
  • apmeklēt augstskolu un koledžu, lai studiju virziena akreditācijas vai pieļaujamo izmaiņu akreditētā studiju virzienā novērtēšanas ietvaros iepazītos ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā un koledžā;
  • sniegt izglītības un zinātnes ministram priekšlikumu par studiju virziena ārpuskārtas akreditāciju.

 

Studiju akreditācijas komisijas sastāvs ir pieejams šeit:

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas sastāvs