Normatīvie akti

ENQA ekspertu ziņojums. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras ārējais novērtējums (pieejams tikai angļu valodā)

 

Pašnovērtējuma ziņojums. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras ārējais novērtējums 2017 (pieejams tikai angļu valodā)

 

Likumi

Ministru kabineta noteikumi

Vadlīnijas *

Metodikas *

Reglamenti

Gada pārskati par Aģentūras darbību

Citi

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai

 

* Dokumenti ir izstrādāti, pamatojoties uz 2017. gada 25. jūlija grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” Nr. 8.2.4.0/15/I/001 ietvaros.