Normatīvie akti

ENQA ekspertu ziņojums. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras ārējais novērtējums (pieejams tikai angļu valodā)

Pašnovērtējuma ziņojums. Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras ārējais novērtējums 2017 (pieejams tikai angļu valodā)

Likumi

Ministru kabineta noteikumi, kas ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra

Ministru kabineta noteikumi

Vadlīnijas, kritēriji un cenrādis, kas ir spēkā no 2019. gada 1. februāra

Vadlīnijas*, kas attiecas uz iesniegumiem, kas ir saņemti AIC līdz 2018. gada 31. decembrim

Metodikas*, kas attiecas uz iesniegumiem, kas ir saņemti AIC līdz 2018. gada 31. decembrim

Reglamenti

Gada pārskati par Aģentūras darbību

Citi

Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai

* Dokumenti ir izstrādāti, pamatojoties uz 2017. gada 25. jūlija grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” projekta “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” Nr. 8.2.4.0/15/I/001 ietvaros.