Vīzija, misija un vērtības

 

Vīzija:

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra ir uzticama un starptautiski atzīta, tā veicina nepārtrauktu augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi Latvijā un iesaistās Eiropas un globālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpas procesos.

 

Misija:

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra:

  • veicina Latvijas augstākās izglītības kvalitātes pilnveidi un sniedz ieguldījumu kvalitātes kultūras izveidē un uzturēšanā atbilstoši standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā;
  • veic ekspertīzi un nodrošina uzticamu informāciju par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas un pilnveidošanas jautājumiem;
  • ir uzticams partneris augstskolām/ koledžām, politikas veidotājiem, esošajiem un potenciālajiem studentiem un citām iesaistītajām pusēm Latvijā un ārvalstīs;
  • tās augsto reputāciju nodrošina darbinieku un ekspertu profesionalitāte, uzkrātā pieredze augstākās izglītības pārmaiņu vadīšanas procesos Eiropā, tai skaitā Austrumeiropā un Centrāleiropā.

 

Vērtības:

  • Objektivitāte:

Aģentūra savā darbībā un tai noteikto funkciju un uzdevumu izpildē nodrošina neatkarību, caurredzamību, neitralitāti, pamatotību un profesionalitāti, kas tiek nodrošināta ar atbilstošu personāla un ekspertu atlasi, kā arī iepriekš noteiktām procedūrām.

  • Kompetence:

Aģentūras īstenoto funkciju un uzdevumu kvalitāti nodrošina darbinieku un piesaistīto ekspertu atbilstošā kompetence, uzkrātā vietējā un starptautiskā pieredze, kā arī nepārtraukta kompetences attīstība.

  • Sadarbība:

Aģentūras darbības, tās zīmola un reputācijas pamatā ir efektīva sadarbība ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā iesaistītajām pusēm vietējā un starptautiskajā mērogā. 

 

Aģentūras misijas vēstījums formulēts Aģentūras stratēģijas „Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras attīstības stratēģiskie virzieni 2017.-2021. gadam” izstrādes ietvaros.