Stratēģiskie mērķi

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (turpmāk – Aģentūra) galvenie stratēģiskie mērķi laika periodam no 2017. gada līdz 2021. gadam ir šādi:

  1. Nodrošināt Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstību Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (ESG).
  2. Veikt Latvijas augstākās izglītības ārējo kvalitātes novērtēšanu un veicināt augstskolu/ koledžu, studiju virzienu un programmu iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu pilnveidi.
  3. Nodrošināt Aģentūras finansiālo ilgtspēju tās misijas īstenošanai atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar pieņemtajām vērtībām.
  4. Būt par augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas kompetences centru Latvijā un veicināt Latvijas augstākās izglītības starptautisku atpazīstamību un atzīšanu.
  5. Veicināt Aģentūras starptautisko sadarbību un konkurētspēju, iesaistoties augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas veidošanas procesos, kvalitātes novērtēšanas un pilnveides veicināšanā.