AIKA galvenās funkcijas

Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Akadēmiskās informācijas centra departaments, kura kompetencē ir augstākās izglītības iestāžu (turpmāk – augstskolas/ koledžas), studiju virzienu akreditācijas un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi.

Aģentūra izveidota saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā (Latvijas Vēstnesis 257 (5317)) un Ministru kabineta noteikumu Nr. 407, 408 un 409 (14.07.2015.) stāšanos spēkā.

Atbilstoši Akadēmiskās informācijas centra nodibinājuma statusam, Aģentūra ir neatkarīga un saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem ir atzīta augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas institūcija, kas izveidota ar mērķi pilnveidot Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā un veicinātu Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu, Aģentūras galvenās funkcijas ir:

  1. nodrošināt augstskolu/ koledžu un studiju virzienu akreditāciju, kā arī studiju programmu licencēšanu;
  2. nodrošināt studiju virzienu kvalitātes monitoringu/pilnveidi;
  3. veikt sistēmas līmeņa analīzi un pētījumus, kā arī piedalīties projektos ar ārējās kvalitātes nodrošināšanu saistītajos jautājumos;
  4. informēt sabiedrību par novērtēšanas rezultātiem;
  5. sniegt nepieciešamo informāciju un atbalstu augstskolām/ koledžām un citām iesaistītajām pusēm;
  6. izstrādāt procedūras un vadlīnijas Aģentūras funkciju nodrošināšanai;
  7. piedalīties starptautiskajos tīklos un organizācijās ārējās kvalitātes nodrošināšanai.