Izsludināta pieteikšanās Studiju kvalitātes komisijas ekspertu kandidātiem

Ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Studiju kvalitātes komisijas ekspertu kandidātiem.

Studiju kvalitātes komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 12. martam.

Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumi

1. Studiju kvalitātes komisijai kopumā, atbilstoši Augstskolu likumam un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” prasībām, ir:

1.1. pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;

1.2. pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;

1.3. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;

1.4. pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā.

2. Studiju kvalitātes komisijas izveides nosacījumi:

2.1. kandidātam ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz vienā no šo nosacījumu 1.punktā uzskaitītajām prasībām;

2.2. kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība (attiecībā uz studentiem ir jābūt vismaz LKI 6. līmenim atbilstošai izglītībai);

2.3. kandidātam ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – www.europass.lv);

2.4. kandidāts ir apliecinājis, ka, pildot pienākumus Studiju kvalitātes komisijā, neieņems šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis;

2.5. kandidāts ir apliecinājis, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi;

2.6. komisijas sastāvā ir pārstāvētas visas studiju procesa veidošanā iesaistītās puses, tai skaitā studenti, kuriem ir pieredze studējošo interešu pārstāvniecībā;

2.7. komisijas sastāvā ir dažādu zinātnes nozaru pārstāvji.

3. Lai pieteiktos Studiju kvalitātes komisijas sastāvam, kandidātam ir Akadēmiskās informācijas centrā jāiesniedz CV Europass formā un motivācijas vēstule, norādot pamatojumu atbilstībai šo nosacījumu 1. punktā minētajām prasībām un nosacījumu apakšpunktiem 2.1. līdz 2.5.

4. Kandidāti CV un motivācijas vēstuli iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz aika@aic.lv. Kandidāts var pieteikumam pievienot dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību prasībām un nosacījumiem. Akadēmiskās informācijas centrs var nepieciešamības gadījumā kandidātam pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama izvērtēšanas procesā.

5. Iesniegtajos dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likumu, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs.

Tālrunis uzziņām: 67251150