Izsludināta pieteikšanās Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem

Ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795) Akadēmiskās informācijas centrs izsludina pieteikšanos Apelācijas komisijas ekspertu kandidātiem.

Apelācijas komisijas pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2019. gada 12. martam.

Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumi

1. Apelācijas komisiju, atbilstoši Augstskolu likumam un Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” prasībām, veido:

1.1. divi augstākās izglītības eksperti, kuriem kopumā ir pieredze šādās jomās:

1.1.1. augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;

1.1.2. pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā;

1.1.3. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs;

1.1.4. pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā;

1.2. divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu profesionālo pieredzi administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu sagatavošanā.

2.  Apelācijas komisijas izveides nosacījumi:

2.1. kandidātam (augstākās izglītības ekspertam) ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz divās no šo nosacījumu 1.1. apakšpunktā uzskaitītajām prasībām;

2.2. kandidātam (tiesību zinātņu ekspertam) ir pieredze atbilstoši šo nosacījumu 1.2. apakšpunktā minētajam;

2.3. kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība;

2.4. kandidātam, saskaņā ar Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – www.europass.lv);

2.5. kandidāts ir apliecinājis, ka, pildot pienākumus Apelācijas komisijā, neieņems šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis;

2.6. kandidāts ir apliecinājis, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi.

3. Lai pieteiktos Apelācijas komisijas sastāvam, kandidātam ir Akadēmiskās informācijas centrā jāiesniedz CV Europass formā un motivācijas vēstule, norādot pamatojumu atbilstībai šo nosacījumu 1. punktā minētajām prasībām un informāciju par atbilstību nosacījumu apakšpunktam 2.1 (augstākās izglītības ekspertam) vai 2.2 (tiesību zinātņu ekspertam) un visiem apakšpunktiem no 2.3. līdz 2.6.

4. Kandidāti CV un motivācijas vēstuli iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz aika@aic.lv. Kandidāts var pieteikumam pievienot dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību prasībām un nosacījumiem. Akadēmiskās informācijas centrs var nepieciešamības gadījumā kandidātam pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama izvērtēšanas procesā.

5. Iesniegtajos dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likumu, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un personas datu apstrādes pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs.

Tālrunis uzziņām: 67251150