Studiju akreditācijas komisijas sēde

Informējam, ka 2019. gada 23. janvārī plkst. 9:00 Akadēmiskās informācijas centrā, Dzirnavu ielā 16 notiks Studiju akreditācijas komisijas sēde. Vēršam uzmanību, ka jautājumi tiks izskatīti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.

Studiju akreditācijas komisijas sēdē izskatāmie jautājumi:

  1. Sēdes darba kārtības saskaņošana
  2. Izmaiņas studiju virzienā:
    • Transporta un sakaru institūts, studiju virziens “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē” (43345), akadēmiskā maģistra studiju programma “Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē” (45345);
    • Transporta un sakaru institūts, studiju virziens “Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”, akadēmiskā maģistra studiju programma “Informācijas sistēmu vadība” (45526);
  3. Studiju programmu slēgšana
    • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, studiju virziens “Izglītība, pedagoģija un sports”, akadēmiskā bakalaura studiju programma “Pedagoģija” (43142)
  4. Citi jautājumi