Jauns normatīvais regulējums ārējā kvalitātes novērtēšanā

Informējam, ka 2019. gada 1. janvārī stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi (turpmāk – MK noteikumi), kas regulē ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūras:
  • MK noteikumi Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”
  • MK noteikumi Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi”
  • MK noteikumi Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi”
  • MK noteikumi Nr. 778 “Nodibinājuma ‘Akadēmiskās informācijas centrs’ maksas pakalpojumu cenrādis”

Informējam, ka saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem ir noteiktas piecas kvalitātes novērtēšanas procedūras:

  • studiju programmas licencēšana;
  • studiju virziena akreditācija;
  • izmaiņu novērtēšana studiju virzienā;
  • licencētas studiju programmas iekļaušana studiju virziena akreditācijas lapā;
  • augstskolas vai koledžas akreditācija.

Visas minētās procedūras organizē AIC, savukārt studiju virziena akreditācijas procedūras organizēšanai augstskolas/koledžas var izvēlēties arī citu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru.

Saskaņā ar šiem noteikumiem, AIC izstrādā un savā tīmekļvietnē līdz 2019. gada 1. februārim publicēs dokumentus, kas detalizētāk noteiks kvalitātes nodrošināšanas procedūru norisi, tai skaitā, pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijas un ekspertu kopīgā atzinuma izstrādes vadlīnijas.