Ekspertu atlase un iekļaušana datu bāzē

Ekspertu atlasei Aģentūra pamatā izmanto savu ekspertu datubāzi. Eksperti tiek apzināti atklātas pieteikšanās rezultātā, bet Aģentūra var izmantot arī ekspertus, kurus ieteikušas citu valstu kvalitātes novērtēšanas Aģentūras, darba devēju organizācijas, studentu organizācijas vai citi politikas veidotāji un sadarbības partneri.

Interesentiem, kuri vēlas iesaistīties augstskolu/koledžu un studiju virzienu novērtēšanas procedūrās, ir iespēja pieteikties, aizpildot elektronisku FORMU.

Kandidāti, kuri tiks atzīti par atbilstošiem, saskaņā ar Ekspertu atlases vadlīnijām, tiks uzaicināti piedalīties ekspertu apmācībās un var tikt iekļauti ekspertu grupu sastāvā.

Ekspertu apmācības

Ekspertiem tiek organizētas divu veidu apmācības – gan pirms novērtēšanas vizītes, gan arī akadēmiskā gada laikā, tās iepriekš izziņojot.

Ekspertu apmācības pirms novērtēšanas vizītes ir veltītas konkrētajai novērtēšanai un tās notiek dienā, kad visi ekspertu grupas locekļi ir ieradušies Latvijā. Apmācības organizē un vada Aģentūras darbinieki. Ekspertu grupa tiek informēta par konkrētās  novērtēšanas mērķiem un uzdevumiem, novērtēšanas procesu un metodiku, Latvijas augstākās izglītības sistēmu, augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas sistēmu Latvijā, kā arī tiek pārrunāts ekspertu grupas darbs un kopīga atzinuma sagatavošanas aspekti.

Ekspertu apmācības, kas tiek organizētas atsevišķi akadēmiskā gada laikā, aptver plašāku jautājumu klāstu.

Ekspertu grupas darbības principi

Ekspertu grupai savā darbā ir jābalstās uz sekojošiem principiem:

  • objektivitāte – ekspertam ir jābūt godīgam savos centienos sasniegt vērtēšanas mērķi un novērtēt studiju virzienu objektīvi. Izsakot savu viedokli, formulējot secinājumus vai pieņemot lēmumus, ekspertam ir jābalstās uz faktiem un informāciju, kā arī personīgo kompetenci;
  • neitralitāte – studiju virziena novērtēšanā ekspertam ir jādarbojas neatkarīgi. Eksperts nedrīkst pārstāvēt augstskolas/koledžas vai citas puses intereses un tam jāpaļaujas uz savu kompetenci;
  • cieņa pret novērtēšanas procesa dalībniekiem – novērtēšanas laikā ekspertam jārīkojas ar labiem nodomiem, kā profesionālim. Eksperts nedrīkst pārsniegt savas kā eksperta funkciju pilnvaras. Ekspertam ir jāattiecas pret novērtēšanā iesaistītajiem kā pret personām, kas ir spējīgas uzņemties atbildību par savu rīcību, tādēļ, atsaucoties uz studiju virziena stiprajām un vājajām pusēm, ekspertam jābalstās uz faktiem un jāatturas no pārliekas padomu izteikšanas;
  • konfidencialitāte – visa informācija, kas saistīta ar novērtēšanu (intervējamo viedokļi, pašnovērtējuma ziņojums un papildinformācija, ko sniegusi augstskola/koledža) drīkst tikt izmantota tikai un vienīgi novērtēšanas procesam;
  • sadarbība – kā ekspertu grupas loceklim katram ekspertam ir jābūt atvērtam sadarbībai ar pārējo ekspertu grupu, tajā skaitā laikā jāveic savi pienākumi. Ekspertam jācenšas palīdzēt augstskolai/koledžai pilnveidot kvalitātes kultūru un jāveido savstarpēja saprašanās ar augstskolas/koledžas pārstāvjiem.

 Svarīgi! Visiem ekspertu grupas dalībniekiem ir jāparaksta apliecinājums par neatrašanos interešu konfliktā un jāapliecina, ka informācija, kas iegūta novērtēšanas procesā, netiks publiski izplatīta.