Studiju virzienu reģistrs

Studiju virziena akreditācija

Iesnieguma un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana

Augstskola/koledža ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām iesniedz aģentūrā iesniegumu studiju virziena akreditācijai, pievienojot MK noteikumos Nr.407 (14.07.2015) noteikto.

Akreditācijas iesniegumu augstskola iesniedz papīra formā, pievienojot identisku akreditācijas iesnieguma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Elektroniskā formā iesniegtu akreditācijas iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem. Iesnieguma un tam pievienoto dokumentu valodai ir jābūt latviešu, ar tulkojumu angļu valodā, ja ar Studiju akreditācijas komisiju nav saskaņots citādi.

Augstskola/koledža iesniegumā norāda:

 • augstskolas vai koledžas nosaukumu;
 • studiju virziena nosaukumu;
 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu nosaukumus un kodus saskaņā ar Latvijas izglītības klasifikāciju;
 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas ilgumu un apjomu;
 • studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanas vietas (augstskolas, augstskolas filiāles vai koledžas, koledžas filiāles) adresi, valodu, studiju veidu un formu, tajā skaitā, tālmācību;
 • prasības, kas noteiktas, uzsākot studiju virzienam atbilstošo studiju programmu apguvi;
 • studiju virzienam atbilstošajās studiju programmās iegūstamos grādus, profesionālās kvalifikācijas vai grādus un profesionālās kvalifikācijas;
 • tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kuru augstskola vai koledža pilnvarojusi kārtot ar studiju virziena akreditāciju saistītos jautājumus.

Akreditācijas iesniegumam pievieno studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu, kurš ir izstrādāts saskaņā ar Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām studiju virziena akreditācijai

Studiju virziena akreditācijai nepieciešamos datus par augstskolu vai koledžu, kas ir iekļauti valsts un Izglītības un zinātnes ministrijas reģistros, Aģentūra pieprasa un saņem no šiem reģistriem. Aģentūra pieprasa Izglītības kvalitātes valsts dienestam piecu darbdienu laikā sniegt informāciju par konstatētajiem augstskolas vai koledžas pārkāpumiem novērtējamā studiju virziena ietvaros un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanā, augstskolas vai koledžas veiktajiem pasākumiem šo pārkāpumu novēršanā un saņemtajām sūdzībām, kas saistītas ar attiecīgā studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu īstenošanu, kā arī pieprasa uzraudzības institūcijai piecu darbdienu laikā sniegt minētā studiju virziena novērtējumu.
Par katru akreditēto studiju virzienu augstskola vai koledža gatavo pašnovērtējuma ziņojumu, kuru katru akadēmisko gadu aktualizē, sagatavojot aktualizētās informācijas pārskatu. Pašnovērtējuma ziņojumu, kā arī aktualizētās informācijas pārskatu apstiprina augstskolas senāts vai koledžas padome līdz kārtējā gada 15.janvārim. Apstiprināto pašnovērtējuma ziņojumu vai aktualizētās informācijas pārskatu augstskola vai koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā vai aģentūrā pēc tās pieprasījuma, kā arī katru gadu aktualizētās informācijas pārskatu ievieto augstskolas vai koledžas tīmekļa vietnē.

Augstskolai/koledžai pašnovērtējuma procedūra ir jāveic saskaņā ar iekšēji izstrādātām procedūrām un augstskola/koledža ir atbildīga par pienācīgu pašnovērtējuma veikšanu un pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu termiņā. Pašnovērtējuma ziņojuma satura struktūrai ir jāatbilst prasībām, kas noteiktas Pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes vadlīnijām studiju virziena akreditācijai.

 

Akreditācijas iesniegumu augstskola vai koledža iesniedz papīra formā, pievienojot identisku akreditācijas iesnieguma elektronisko versiju elektroniskā datu nesējā, vai elektroniskā formā. Elektroniskā formā iesniegtu akreditācijas iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem. Akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz valsts valodā ar tulkojumu angļu valodā. Akreditācijas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu tulkojumu par konkrētu studiju virzienam atbilstošu studiju programmu var iesniegt citā valodā, ja tas atbilst šīs studiju programmas mērķiem un ir saskaņots ar Studiju akreditācijas komisiju. Strīdu gadījumā noteicošie ir valsts valodā iesniegtie dokumenti.

 

Aģentūra pārbauda akreditācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un, ja nepieciešams, rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju. Minēto informāciju augstskola vai koledža centrā iesniedz 30 dienu laikā pēc tās pieprasīšanas.

Svarīgi! Akreditācijas iesniegumu atdod iesniedzējam šādos gadījumos:

 • nav veikta samaksa par studiju virziena akreditāciju;
 • nav iesniegta visa pieprasītā informācija atbilstoši MK noteikumu Nr.407 (14.07.2015) 39. un 42. punktam;
 • dokumenti nav noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu noformēšanas prasībām.

Aģentūra uzsāk novērtēšanas procedūru tikai tad, kad ir veikta samaksa par akreditāciju, ir iesniegta visa Aģentūras pieprasītā informācija un iesniegtie dokumenti ir noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai dokumentu noformēšanas kārtībai.

 

Studiju virziena ekspertu grupas vizītes sagatavošana un norise

Vizītes mērķis ir iegūt iespējami daudz informācijas par studiju virzienu, lai ekspertu grupai būtu iespējams veikt visaptverošu un objektīvu studiju virziena novērtējumu atbilstoši novērtēšanas kritērijiem Ekspertu atzinuma studiju virziena akreditācijai izstrādes vadlīnijās.

 

Vizītes sagatavošanas procesā:

 • Aģentūra nosūta augstskolai/koledžai e-pastu ar Studiju akreditācijas komisijas apstiprināto ekspertu grupas sastāvu. Augstskola/koledža triju darbdienu laikā var noraidīt vienu vai vairākus no ekspertiem, iesniedzot rakstisku motivētu iesniegumu saskaņā ar MK noteikumu Nr.407 50.punktu. Aģentūrai ir jāizskata iesniegums un jāinformē augstskola/koledža par pieņemto lēmumu. Ja augstskola/koledža neiesniedz izmaiņu pieprasījumu noteiktajā termiņā, tiek pieņemts, ka tā piekrīt ekspertu grupas sastāvam. Pēc ekspertu grupas apstiprināšanas, Aģentūra sagatavo informāciju augstskolai/koledžai par ekspertu grupas sastāvu un par Aģentūras darbinieku, kurš koordinē konkrēto akreditācijas gadījumu.
 • Augstskola/koledža ekspertiem kompensē ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus ne vairāk kā 711,44 euro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 106,72 euro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi pārsniedz 711,44 euro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 106,72 euro par nakti, Aģentūra saskaņo šādas izmaksas ar augstskolu vai koledžu. Savstarpējo norēķinu kārtību nosaka Akadēmiskās informācijas centrs.
 • Vizītes plāna uzmetums tiek nosūtīts augstskolai/koledžai saskaņošanai un papildināšanai ar konkrētiem tikšanos dalībniekiem un papildus aktivitātēm.
 • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt atbilstošas telpas un aprīkojumu darba un tikšanos norisei.
 • Augstskola/koledža apņemas nodrošināt, ka ikvienam tās pārstāvim, kas vēlas satikties ar ekspertu grupu, ir tāda iespēja.

 

Vizītes norisē:

 • Vizītes laikā ekspertu grupai ir jānodrošina pieeja studiju virziena informatīvajiem resursiem/infrastruktūrai, materiāli-tehniskai bāzei, noslēguma darbiem (ja tādi ir), pārbaudījumu materiāliem un citiem dokumentiem pēc Aģentūras vai ekspertu grupas pieprasījuma.
 • Visas kafijas pauzes un pusdienas notiek atsevišķi no augstskolas/koledžas pārstāvjiem, ja ekspertu grupa nav piedāvājusi citādi, un var tik izmantotas ekspertu grupas darba sarunām.

 

Svarīgi! Vienas novērtēšanas vizītes laikā viens augstskolas/koledžas pārstāvis var piedalīties tikai vienā tikšanās reizē ar ekspertu grupu, izņemot individuālus gadījumus, kad šāda iespēja ir iepriekš pārrunāta ar aģentūru. Personas, kuras studē un/ vai tiek nodarbinātas vērtējamajā augstskolā/ koledžā nedrīkst būt klāt brīdī, kad ekspertu grupa tiekas ar absolventiem un darba devējiem.

 

Svarīgi! Novērtēšanas vizītes darba valoda ir angļu valoda. Ja nepieciešams, augstskola/koledža var izmantot tulka pakalpojumus, saskaņojot to ar aģentūru pirms ekspertu vizītes. Tulka izdevumus augstskola/koledža sedz par saviem līdzekļiem.

Ko darīt, ja ekspertu kopīgajā atzinumā konstatējat faktu kļūdas?

Svarīgi! Augstskola/koledža 10 darba dienu laikā no ekspertu kopīgā atzinuma saņemšanas dienas var sniegt komentārus par faktu kļūdām. Komentāri par faktu kļūdām jāiesniedz gan elektroniski, gan papīra formā, tiem ir jābūt latviešu un angļu valodā.

Svarīgi! Faktu kļūda ir ekspertu atzinumā norādītās informācijas neatbilstība augstskolas iesniegtajai informācijai, vai ekspertu vizītes laikā saņemtajai informācijai. Augstskolai/koledžai šī faktu kļūda ir dokumentāli jāpierāda.

Svarīgi! Aģentūra nosūta augstskolas/koledžas komentārus par faktu kļūdām kopīgajā atzinumā ekspertu grupai. Ekspertiem ir jāizskata augstskolas/koledžas komentāri un 5 darba dienu laikā pēc augstskolas/koledžas veidlapas saņemšanas jāsagatavo un jāiesniedz Aģentūrai atzinuma galīgā versija, kuru Aģentūra izsūta augstskolai/koledžai.

Kas pieņem lēmumu par studiju virziena akreditāciju?

Lēmumu par augstskolas/koledžas vai studiju virziena akreditāciju pieņem Studiju akreditācijas komisija.

Studiju akreditācijas komisija lemj par akreditāciju un tās termiņu, pamatojoties uz:

 • atzinumu par studiju virziena atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • ekspertu grupas kopīgo atzinumu;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta un uzraudzības institūcijas izziņu, ja tāda ir.

Ja nepieciešams, Studiju akreditācijas komisija iepazīstas ar faktiskajiem apstākļiem augstskolā/koledžā un citu Studiju akreditācijas komisijas rīcībā esošu informāciju. Pirms studiju akreditācijas komisijas sēdes Aģentūra sagatavo lēmuma projektu.

Lēmuma pieņemšanas procedūra ir aprakstīta Studiju akreditācijas komisijas reglamentā.

Svarīgi! Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc Studiju akreditācijas komisijas lēmuma pieņemšanas to izsniedz augstskolai/koledžai. Ja Studiju akreditācijas komisija ir pieņēmusi lēmumu akreditēt studiju virzienu vai veikt izmaiņas studiju virziena akreditācijas lapā, Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz Izglītības un zinātnes ministrijai lēmuma kopiju un Aģentūras sagatavoto studiju virziena akreditācijas lapu (MK noteikumu Nr.407 11. pielikums). Izglītības un zinātnes ministrija 10 darbdienu laikā pēc Studiju akreditācijas komisijas lēmuma kopijas un studiju virziena akreditācijas lapas saņemšanas izsniedz Aģentūrai izglītības un zinātnes ministra parakstītu studiju virziena akreditācijas lapu. Izglītības un zinātnes ministra parakstīto studiju virziena akreditācijas lapu Aģentūra izsniedz augstskolai/koledžai, kā arī reģistrē to.

Kādos gadījumos tiek atteikta studiju virziena akreditācija?

Studiju akreditācijas komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu akreditēt studiju virzienu augstskolā vai koledžā Augstskolu likumā noteiktajos gadījumos:

 • ja ekspertu grupas ekspertu motivēts kopējais ziņojums vai eksperta individuālais ziņojums (ja ekspertīzi veic viens eksperts) ir negatīvs;
 • ja studiju virzienam atbilstošā augstskolas vai koledžas studiju programma vai studiju programmas neatbilst šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām;
 • ja studiju, informatīvā bāze (tai skaitā bibliotēka), materiāltehniskā, finansiālā bāze un akadēmiskā personāla kvalifikācija neatbilst attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas vai studiju programmu īstenošanas nosacījumiem;
 • ja studiju programmas maģistra vai doktora grāda iegūšanai nav balstītas uz attiecīgās zinātņu nozares sasniegumiem un atziņām;
 • ja augstskola vai koledža nav novērsusi studiju virziena iepriekšējās akreditācijas laikā konstatētos trūkumus atbilstoši 55.³ panta trešās daļas prasībām.

 

Vai Studiju akreditācijas komisijas lēmumu var apstrīdēt?

Studiju akreditācijas komisijas lēmumus var apstrīdēt Akadēmiskās informācijas centrā. AIC lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pēcnovērtējuma aktivitātes (follow-up activities)

Šajā posmā augstskolai/koledžai ir jāuzlabo attiecīgā studiju virziena programmas, novēršot trūkumus, kas atklāti novērtēšanas procesā un ekspertu grupas atzinumā. Augstskolai/koledžai ir jādefinē rekomendāciju ieviešanas plāns, lai novērstu identificētos trūkumus un uzlabotu studiju virzienu.

Augstskola/koledža var lūgt Aģentūrai novērtēt pašreizējo/plānoto aktivitāšu plānu studiju kvalitātes uzlabošanai.

Aģentūra ir izstrādājusi ekspertu rekomendāciju ieviešanas plāna paraugu, kuru aicina izmantot augstskolām/ koledžām.

Paraugs-studiju-virziena-novērtēšanas-komisijas-rekomendāciju-ieviešanas-plānam